გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 27 Oct 2013, 23:38 ]
sachiro masala: 1 savse s.k. mshrali safuari, 2 chiqa wyali, 1 ch.k. marili, 1 s.k. shaqari, 4 s.k. zeitunis zeti, 3 chiqa fqvili, 200 g tafli, 150 g nigozi, ¼1/2 ch.k. darichini, 0.5 l zeti fritiurisatvis.momzadeba: tbil wyalshi gavxsnat safuari, davumatot marili, shaqari, zeitunis zeti, davayarot fqvili da miqserit vtqvifot 5-7 wutis ganmavlobashi. coms gadavafarot tilos xelsawmendi da davdgat asafueblad 30-40 wutit. zeti gavacxelot, wyalshi dasvelebuli sufris kovzit amovigot comi da patara burtulebad movatavsot fritiurshi. temperaturas movuklot da lukumadesebi dabrawvamde vxarshot. mza lukumadesebi movatavsot xelsawmendze, rom zetisgan daiwritos da shemdeg gadavitanot sxva churchelshi. lukumadesebis ert nawils movasxat gamdnari tafli, meores movayarot shaqris pudrashi areuli darichini da dafquli nigozi.[Pasuxi][Cit]|
[ like 1 ]
2. bZzziki (Off)
[ 28 Oct 2013, 0:42 ]
0.5 zeti?! .gaoceba.
[Pasuxi][Cit]|
3. LILITH [Mod] (Off)
[ 28 Oct 2013, 0:43 ]
citata: bZzziki xo,zetshi unda moxarsho,rogorc ponchikebi :D
[Pasuxi][Cit]|
4. bZzziki (Off)
[ 28 Oct 2013, 1:19 ]
citata: LILITH sadauri nugbaria,es? Turquli xom araa?
[Pasuxi][Cit]|
5. LILITH [Mod] (Off)
[ 28 Oct 2013, 1:19 ]
citata: bZzziki ar vici zustad)
[Pasuxi][Cit]|
6. bZzziki (Off)
[ 28 Oct 2013, 1:24 ]
citata: LILITH luqumebi magatma ician,Da msuqani qalebic magat moswont. Yovelshemtxvevashi,aziuri mainc iqneba.

me piradad,am ragacas arasdros gavsinjav. Garegnoba mainc uvargodes :D
[Pasuxi][Cit]|
7. LILITH [Mod] (Off)
[ 28 Oct 2013, 1:30 ]
citata: bZzziki ragac ponchikis magvari iqneba,arc me gamiketebia :D
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას