გზავნილი
1. SnoW (Off)
[ 27 Oct 2013, 23:02 ]
salami forumelebo. axla daviwye axali proeqti. proeqti exeba televizoris aplikacias. LG Smart TV-m momca ufleba, rom ganvatavso chemi sheqmnili aplikaciebi LG Smart TV-is aplikaciebis magaziashi da axla minda rom shemogtavazot kargi saqme vinc ekrveva datalaifis dzravshi. mokled vaketeb filmebis saits aplikaciad. aplikacias eqneba pirdapir saittan wvdoma da filmebi gaixsneba pirdapir saitidan. aplikacia movagvare da axla mchirdeba adamiani vinc chemtanertad daaredaqtireb (filmebi gadmotanili maqvs sxva saitidan) da gaasworebs yvela films. es aplikacia egireba 0.99 dolari. rac mis gayidvas sagrdznoblad gazrdis. gatvlilia 10000-ze meti gayidva 10000*0.99=9900 doalria. mogkeld visac gaqvt survili ishovnot fuli mashin shemomiertdit da miiget tqveni wili 1000 dolari sul ragac 2 tveshi. momavalshi kidev daemateba aplikacia. tu gamochnda xalxi romelic dainteresdeba, mat chavabareb meore aplikacias da mteli gamomushavebuli tanxidan me avigeb mxolod 500 dolars danarcheni rac iqneba tviton gainawileben. es ar aris rame gasartobi da upasuxismgeblod mosakidebeli proeqti. sruli seriozulobit da 100%-iani garantia gaqvt!
[Pasuxi][Cit]|
[ like 1 ]
2. SnoW (Off)
[ 27 Oct 2013, 23:29 ]
davijero aravis dagainteresat an aravin aricit araferi?
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას