გზავნილი
1. Mon Ami [Adm] (Off)
[ 17 Sep 2013, 3:10 ]
nevrozi xshiri stresuli situaciebis, xangrdzlivi mdzime gancdebit ganpirobebuli mdgomareobaa, romelic iwvevs nervuli sistemis dasustebas, shfotvas da vegetatiur dargvevebs (oflianoba, gaxshirebuli guliscema, kuchis da sxva organoebis moshaobis moshla).

nevrozistvis damaxasiatebelia:

stresebis mimart magali mgrdznobeloba (umnishvnelo stresul movlenebze adamiani sasowarkvetilebit an agresiit reagireben), emociuri labiloba, wyenianoba, swrafi dagla, mexsierebisa da azrovnebis unaris daqveiteba, guliscemis gaxshireba, gafantuloba, udziloba gamit da tvlema dgisit, oflianoba, arteriuli wnevis meryeoba.

mizezebi:

nevrozis dziritad mizezad itvleba: xangrdzlivi fsiqoemociuri da fizikuri gadagla, gadatvirtva, usiamovno gancdebi, qronikuli stresi – es sheidzleba iyos rogorc samushao, romelic adamians mtel dzalas artmevs, aseve pirad cxovrebashi sirtuleebi, konfliqtebi, romelta gamo adamiani dzlier gancdebshia, tu am gaqtoris sherwyma xdeba, nevrozi titqmis garantirebulia.

zogjer nerviuli sistemis dasusteba xdeba saqmis bolomde miuyvanlobis, rtuli situaciebidan tavdagwevis sheudzleblobis gamo.

nevrozis agmocenebas xels uwyobs tavdauzogavi shroma da tavistvis dasvenebis uflebis chamortmeva.

nevrozis ganvitarebis damatebit faqtorad itvleba organizmis daavadebit dasusteba – gamofitvac (mag. gripi)

nevrozit daavadebultatvis damaxasiatebelia shfotva, shishi, rasac sxvadasxvagvari forma aqvs:

emociuri shfotva mudmivi mwuxare fiqrebi, raime konkretul movlenaze, an shishis molodini.

fizikuri shfotva , is chveulebriv vlindeba kuntebis dadzabvit, modunebis uunarobit, mkerdis midamoshi usiamovno shegrdznebebit.

motoruli shfotva: shishis dadzlevis miznit mudmivad modzraobis aucileblobit, fexebis gamudmebuli tokvit.

nevrozis shedegebi

nevrozebi iwveven shromisunarianobis da gamdzleobis daqveitebas. garda amisa avadmyofta gagizianebuloba-sheuwynarebloba axloblebtan konfliqtis mizezi xdeba, rac situacias kidev ufro amdzimebs.

mkurnaloba

nevrozi absoliturad mosarcheni daavadebaa. misi mkurnaloba eqimis danishnulebit unda warimartos. wamyvan metodad fsiqoterapia itvleba, wamlebs damxmare roli miuekutvneba.

moeridet stresul situaciebs, tavs nu gadaiglit, xshirad daisvenet da modundit. cudze nu ifiqrebt, tavs shtaagonet, rom yvelaferi kargad iqneba!

wyaro:wignebi.com
[Pasuxi][Cit]|
2. heretique (Off)
[ 17 Oct 2013, 0:08 ]
nervozia tu nevrozi?
[Pasuxi][Cit]|
3. shamani (Off)
[ 17 Oct 2013, 0:20 ]
citata: heretique
nevrozi
[Pasuxi][Cit]|
4. VampirE (Off)
[ 17 Oct 2013, 0:25 ]
mqonda..
ertbashad imdeni problema damatydaaa..
axla shedarebit mshvidad var...
[Pasuxi][Cit]|
5. G (Off)
[ 17 Oct 2013, 9:09 ]
Axlac maq
[Pasuxi][Cit]|
6. bZzziki (Off)
[ 17 Oct 2013, 10:14 ]
AR mqavs.
[Pasuxi][Cit]|
7. A,N,R,I (Off)
[ 17 Oct 2013, 11:02 ]
au magari nervozi maq :D
[Pasuxi][Cit]|
8. Gelford (Off)
[ 17 Oct 2013, 11:19 ]
exx nervozi dxevadell saqartvelosi mgoni kvelas aqvss umusevrobaa kvelaze didi nervoziii :)me linnatt nervozi kiara racxa meti ubedureba maqvs umusevari uukvelaprooottt ro mamovtvaloo erti dxe ar mekopaa nervozii iseti mqoda sul cnevis aparatan vikavi kvelapers kuradxebas vaqcevdii uff mere eqima mirhia bunebasi iare xsiratoo xoda nadiroba davicxee ki misvelaa amsvidebss gonebasac da sxeulsacc
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას