გზავნილი
1. AC MILAN (Off)
[ 05 Sep 2013, 7:29 ]
qalebis seqsualuri Cacmuloba – mamakacebis impotenciis mizezi dasavluri civilizacia TandaTanobiT, nabij–nabij gardaiqmneba seqsualurad daukmayofilebel da, rogorc Sedegi – warumatebel da fizikurad arajansaR adamianebad.

amerikelebma gamoaqveynes 30 wlis manZilze Catarebul gamokvlevaTa Sedegebi. aRmoCnda, rom 60 wlis asaks zemoT, sxvadasxva daavadebiT gardacvlil mamakacTa 80%–s, madominirebel daavadebaTa Soris hqondaT winamdebare jirkvlis kiboc. 30 wlis asakze meti xnis yoveli mesame amerikeli da evropeli uCivis potenciis klebas an prostatis problemebs. sruliad sxvagvaria suraTi musulmanur aRmosavleTSi. arabuli qveynebis mamakacebSi prostatis kibos yvelaze dabali maCvenebelia dafiqsirebuli. mecnierebi fiqrobdnen, rom es dakavSirebuli iyo klimatur pirobebTan da sakvebis TaviseburebebTan; bejiTad daiwyes SeixTa racionis Seswavla – xom ar iyenebdnen isini raime iseT produqts, romelic profilaqtikuri moqmedebiT xasiaTdeboda. aseTi araferi aRmoCnda. dasmuli sakiTxis pasuxi ki zedapirze ido. „saqme is gaxlavT, rom seqsualuri revoluciis droidan, ganviTarebuli saxelmwifoebis qalebis modaSi Semovida quCaSi naxevrad SiSvel mdgomareobaSi siaruli. am dros aRmosavleli qalebi kvlavindeburad xalaTebSi arian gaxveulni da saxe faranjiT aqvT dafaruli", – ase xsnis situacias ruseTis kulturologiis institutis TanamSromeli kitaev–smiki; rusi fiziologi irwmuneba, rom mamakacis umravles daavadebebSi damnaSaveni arian qalebi, romlebic irCeven Cacmisa da qcevis erTob msubuq stils. mamakacs ar SeuZlia daikmayofilos yvela is survili, romelic mas quCaSi aReZvreba. garSemo sul qalis SiSveli sxeulebia – mini qvedatani, gamWvirvale maisurebi...

Tanamedrove moda bunebrivad iwvevs mamakacSi qalisadmi ltolvas – Zalian bevria mruSuli vneba da Zalian cotaa am vnebis dakmayofilebis saSualeba... Tuki qali ar cnobs mamakacs urTierTobis Rirsad, ar miscems mas sakuTari sxeulis dauflebis nebas, kacs ganuviTardeba anTebadi procesebi da, rig SemTxvevebSi,
[Pasuxi][Cit]|
2. AC MILAN (Off)
[ 05 Sep 2013, 7:33 ]
impotencia.

Tanamedrove samyaroSi impotenciis 70% aris organizmis bunebrivi dacviTi reaqcia mudmivad ararealizebuli agznebiT gamowveul stresze. amerikelma seqsologebma daadgines im mavne zemoqmedebaTa reitingi, romlebic iwveven impotencias

internet–pornografiis Tvaliereba

videoerotikis da pornografiis Tvaliereba

Silifad Cacmuli gogonebis Tvaliereba quCaSi

erotikuli Jurnalebis kiTxva

striptiz–barebSi siaruli

amerikeli seqsologebis daskvniT, qalebi saflavs uTxrian mamakacis janmrTelobas TavianTi SiSveli fexebiTa da amoWrili dekolteebiT. zemoxsenebuli rusi fiziologi kitaev– smiki dasZens: „yoveli lamazmani, romelic mokle maisuriT midis paemanze, mxolod erT adamians abednierebs; xolo aTeulobiT gzaSi SemxvedrT – ainvalidebs. striptizis mocekvaveebs saerTodac SeiZleba vuwodoT „masobrivi ganadgurebis iaraRi", romlebmac dasavluri civilizacia ukev aqcies „SezRuduli ereqciis sazogadoebad"!

wyaro: droni.ge
[Pasuxi][Cit]|
3. bZzziki (Off)
[ 17 Oct 2013, 10:13 ]
ციტატა: AC MILAN :D:D:D:D kargad vicine. Aba,RAs gvirchevt,viyot gulmowyaleni? :D:D
[Pasuxi][Cit]|
4. adanali (Off)
[ 17 Oct 2013, 10:33 ]
AC MILAN, გეთანხმები
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას