გზავნილი
25. AC MILAN (Off)
[ 23 Sep 2013, 17:07 ]
kbilis tkivilis dros?es dzalian mainteresebs!
[Pasuxi][Cit]|
26. nucii (Off)
[ 23 Sep 2013, 21:56 ]
AC MILAN, kbilis tkivilis dros nivris kbili gacheri shuaze (siganeshi, ori txeli nawili rom gamovides) da venaze pulsi sadac gesinjeba iq daide sveli mxridan, miimagre leikoti da gaichere daaxloebit naxevari saatit.

Kidev ert metods dagiwer magram aramgonia amas gaudzlo. Mokled 2 kbili niori unda dachylito, shemdeg gawuro da misi 2 wveti chaiwveto cxviris nestoshi im mxares sadac kbili gtkiva. GAFRTXILEBA: Tavidan 2 wami sashinel gausadzlis tavis tkivils igrdznob. (mokled amas marto magari kacebi aketeben)
[Pasuxi][Cit]|
27. AC MILAN (Off)
[ 23 Sep 2013, 22:26 ]
nucii, gaixare.didad damavale.vcdi am metods,sainteresoa!
[Pasuxi][Cit]|
28. nucii (Off)
[ 03 Oct 2013, 22:50 ]
xalxuri sashualebebi
sigaretis winaagmdeg


1. igeben 2 kovz shvrias, asxamen 1 chais chiqa mdugares, 2-jer mihyavt adugebamde.
amis shemdeg achereben 1 st. wuraven da svamen 1/3 chiqas 4-5-jer dgeshi 3-4 kviris ganmavlobashi.

2. igeben 1 s.k. evkaliptis fotols, asxamen 2 chiqa mdugares, achereben 1 st, wuraven, umateben 1 s.k. taflsa da 1 s.k. glicerins.
migeba: 1/4 chiqa 5-7-jer dgeshi 3-4 kviris ganmavlobashi.

3. ivleben pirshi sasmeli sodis wyalxsnars (1 s.k.
sodas 1 chiqa wyalze)
ramdenjerac sigaretis moweva moundebat.

4. chai - "balzami"
mwevelebisatvis.
igeben 1 ch.k. mshral chais, 0,5 ch.k. vardkachachas, 0,5 ch.k. chinchars, 0,5 ch.k. pitnasa da 1/4 ch.k.
valerians. inaxaven daxurul qilashi. roca moweva moundebat, am narevidan igeben 1 chais kovzs, umateben 2 chais chiqa mdugares, achereben 8-10 wt. svamen chais sakazmtan ertad, romelic shemdegnairad mzaddeba: 1 s.k. gaxexil um charxals umateben
1 ch.k. qishmishs, 1 ch.k. tafls da 1/4 limons (wvrilad chrian).
ureven ertmanetshi da
ayoleben chais. chais sakazmit mashin gebuloben, roca moweva
moundebat. mkurnalobis pirvel sam dges ar sheidzleba
marilianis, xorceulisa da
shebolili produqtebis
migeba.
[Pasuxi][Cit]|
29. nucii (Off)
[ 05 Oct 2013, 22:40 ]
Qertlis sawinaagmdego
xalxuri sashualeba: 2 sufris kovz xaxvis furcels davasxat
0, 5 l. adugebuli wyali da
gavacherot 15 wutit. es naxarshi yoveli dabanis
shemdeg gadavivlot 1 tvis
ganmavlobashi.
[Pasuxi][Cit]|
30. VampirE (Off)
[ 13 Oct 2013, 0:06 ]
ra vqna, arc xalxuris mjera da arc tanamedrove eqimebis..magram saqme saqmeze ro midges,saxlshi dayenebul naxarshebs kide aftiaqis preparatebi mirchevnia.
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3,4

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას