გზავნილი
1. ***MaLeNa*** (Off)
[ 07 Oct 2013, 15:58 ]


iohan sebastian baxi aris udidesi humanisti kompozitori, romelmac tavis shemoqmedebashi ganasaxiera ubralo adamianis mdidari sulieri samyaro.

iohan sebastian baxi daibada 1685wels germaniis qalaq eizenaxshi. baxis gvaridan ara erti didebuli kompozitori gamosula, amitom germaniashi yovel musikoss uwodebdnen baxs da yovel baxs uwodebdnen musikoss. pirveli musikaluri gakvetilebi baxma mamisagan miigo, romelic iyo mevioline. igi bavshvobidan swavlobda organze dakvras, aseve mas hqonda kargi xma (soprano). 9 wlisa daoblda da misi agzrda ufrosma dzmam qristofma itvirta. misi dzma iyo aragulisxmieri musikosi, amitom mis mier chatarebuli gakvetilebi ertferovani iyo, ramac baxs tvitganvitarebisaken swrafva ufro gaugviva.

15 wlis baxma damoukideblad daiwyo cxovreba. igi mushaobda violinoze, organze, klavesinze damkvrelad, kapelmeisterad da kompozitorad. igi swavlobda ara marto germaneli, aramed italieli, frangi da sxva kompozitorta shemoqmedebas.

mas im droisatvs cnobdenen gamochenil virtuoz improvizatorad organze. ertxel igi miiwvies q.drezdenshi shesajibreblad frang organistsa da klavisinist lui marshantan, rodesac marshani shejibris wina dges shexvda baxs da mousmina, im gameseve igi qalaqidan wavida.

1708wlidan baxi gadasaxlda vaimarshi sasaxlis karis musikosad da qalaqis organistad. aq man dawera tavisi sauketeso saorgano nawarmoebi tokata da fuga re minori, paskali do minori. es nawarmoebei gamoircheva sinaarsis udidesi sigrmit, masshtabis grandiozulobit, ostatobis srulyofit.

1717 wels igi gadasaxlda tavisi ojaxit q.ketenshi, sadac werda saklaviro da saorkestro nawarmoebebs. mat sorisaa 24 preludia da fuga kargad temperirebuli klavirisatvis /I tomi/. igi miwveuli iyo ketenis princis sasaxleshi, sadac xelmdzgvanelobda pataera orkestrs. am peridshi aqvs dawerili orxmiani da samxmiani invenciebi, franguli da inglisuri suitebi.

1823 wlidan baxi gadasaxlda laifcigshi, sadac cxovrobda sicocxlis bolomde. igi mushaobda wm. tomas saeklesio skolashi gundis xelmdzgvanelad, sadac unda ewera mxolod iseti musika, romelic gmrtismsaxurebasi gamodgeboda.

laifcigshi man dawera sauketeso vokalur – instrumentuli nawarmoebebi: 250 kantata, mates da ioanes pasionebi (pasioni – lat. wameba),sadac asaxuli qristes tanjvani. man dawera mes si minori, romelic gascda saeklesio charchoebs da sakoncerto xasiati miigo. man dawera kargad temperirebuli klaviris II tomi, sadac shevida 34 preludia da fuga.

baxs yavda musikaluri nichit dajildoebuli ojaxi. misi meugles ana magdalina baxs saucxoo soprano hqonda, aseve mis qalishvilsac. misi vajebic vilhelm fridmani, filip emanuili, iohan qristianic brwyinvale nichis patronebi iyvnen. baxi sakutari ojaxistvis werda ansamblebs.

sicocxlis ukanasknel wlebshi baxi dabrmavda da karnaxit awerinebda igi sakutar nawarmoebebs.

1750 wels laifcigshi gardaicvala baxi.

igi male mieca daviwyebas. misi saflavic ki daikarga eklesiis ezos rekontruqciis dros. misi agiareba, mxolod 100 wlis shemdeg daiwyo, gremaneli kompozitoris mendelsonis taosnobit.

http://www.youtube.com/watch?v=_FXoyr_FyFw

http://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA

http://www.youtube.com/watch?v=2x-OHljZzHQ

wyaro: pianokomposer.blogspot.com/2009/03/1685-1750.html
[Pasuxi][Cit]|
__________
bolo redaqtireba 07 Oct 2013, 16:04; sul 1 -jer
[ like 2 ]
2. ***MaLeNa*** (Off)
[ 07 Oct 2013, 16:02 ]
http://www.youtube.com/watch?v=2x-OHljZzHQ

.magaria. :)
[Pasuxi][Cit]|
3. heretique (Off)
[ 07 Oct 2013, 16:07 ]
rtuli shesasrulebelia misi nawarmoebebi, rogor ver vitandi da ver vafasebdi amis gamo bavshvobashi :)
[Pasuxi][Cit]|
4. Mana Sama (Off)
[ 11 Oct 2013, 0:57 ]
momcons Bach_is organ versiebi
klasikashi sauketesoa chemtvis
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას