გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 11 Oct 2013, 0:31 ]
luchano pavaroti daibada 1935 wlis 12 oqtombers,modenshi (italia) . skolis damtavrebis shemdeg dzalian did dros utmobda tavis vokals da swavlobda mantuenshi.misi debiuti shedga 1961 wels, bohema puchinshi, partia rodolfoshi.5 wlis shemdeg ukve mzad iyo milanis teatrshi ''la skalashi'' debiutistvis.magram mxolod partia ''konvent-gardenma'' moutana pavarotis saxalxo agaireba da ''magali 'dos' mefis'' tituli jer 1966, shemdeg 1972 wels.imis miuxedavad , rom momgerlis mtavari specialoba lirikuli patriebi iyo, drota ganmavlobashi man mimarta iset dramatul rolebs rogoricaa:rikardo(''mejlis-maskaradi verdi'') , kavaradosi (''toska puchini''),manriko(''tribaduri verdi''), radamesi (''aida'') .


luchano pavaroti

pavarotis popularoba 1970-1980 wels gaormagda. mas yoveldge achvenebdnen televiziit. xolo misi mizani iyo moetana operis xelovneba im adamianebde, vinc operas arc tu ise xshirad stumrobda. misi chanafiqri asrulda. ukve 1990 wels mis mosasmenad atasobit adamiani ikribeboda sxvadasxva stadionebze tu parkebshi.
warmoudgeneli popuralobit sargeblobda misi duetebi plasido domingstan da xose karierastan da sxva mraval cnobil arasaopero momgeraltan. 2004 wels pavarotim gadawyvita daetovebina opera da chaetarebina koncertebi msoflios 40 qveyanashi. 2006 wels ki pavaroti scenaze dabrunebas gegmavda.magram samwuxarod, gauaresebuli jamrtelobis gamo msoflio turne ar shedga.
luchano pavaroti gardaicvala 2007 wlis 6 seqtembers, modenshi, xangdzlivi da mtanjveli senit.http://youtu.be/RlK9bigjnvk


http://youtu.be/5a0juQ0aeGI


http://youtu.be/S8aeUE89cT8


duetebi


http://www.youtube.com/watc...L23AA4809BB8660A9

[Pasuxi][Cit]|
2. LILITH [Mod] (Off)
[ 11 Oct 2013, 0:32 ]
"karuzo" miyvars misi gansakutrebit))
[Pasuxi][Cit]|
3. B I B I (Off)
[ 11 Oct 2013, 0:53 ]
me ar vusmen mis saopero ariebs, magram yoveltvis dadebiti muxti mohqonda chemtvis, mis mshvid saxes. Ragac satnoebit savse da tbili iyo :)
[Pasuxi][Cit]|
4. bako [Mod] (Off)
[ 11 Oct 2013, 0:54 ]
momwons,ramodenime musika maxsovs,magram ver vixseneb,mere unda davdzebno :)
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას