გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 07 Oct 2013, 16:22 ]
petre ilias dze chaikovski (rus. Пётр Ильич Чайкoвский; d. 7 maisi, 1840 — g. 6 noemberi, 1893) — rusi kompozitori. miuxedavad imisa, rom udides rus kompozitorta „xuteulis“ wevri ar iyo, misi musika sayoveltaod cnobili da migebuli gaxda misi gamorcheulad rusuli xasiatis, mdidari harmoniebisa da melodiurobis gamo. tumca amastan misi namushevrebi gacilebit dasavluri iyo vinem misi sxva rusi tanamemamuleebisa, vinaidan is efeqturad iyenebda saertashoriso elementebs erovnul saxalxo melodiebtan sherwymit. chaikovskis nawarmoebebi aqvs sheqmnili musikaluri shemoqmedebis yvela janrshi.

petre chaikovski daibada votkinskshi (axlandeli udmurteti). mamamisi — ilia petres dze chaikovski iyo injineri. hyavda 3 coli, romlidanac meore — aleqsandra andreis asuli asieri petres deda iyo. petre izrdeboda mravalshvilian ojaxshi. mastan ertad izrdeboda misi naxevarda zinada, ufrosi dzma nikolozi da umcrosi aleqsandra, ipoliti da tyupebi: modesti da anatoli. petres mshoblebs uyvardat musika. dedamisi ukravda fortepianoze da mgeroda. saxlshi edgat meqanikuri organi, romlis meshveobit patara petrem pirvelad moismina mocartis opera „don juani“. im dros, rodesac ojaxi votkinskshi cxovrobda mat sagamoobit xshirad uwevdat moesminat rusuli xalxuri simgerebi, namgeri qarxnis mushebisa da glexebis mier.
1859-1863 ww. msaxurobda iusticiis saministroshi. 1861-1865 ww. savlobda peterburgis konservatoriashi (1862 wlamde rusetis musikaluri sazogadoebis peterburgis ganyofilebis samusiko klasebi). mecadineobda anton rubinshteintan (kompozicia). 1866-1878 ww. moskovis konservatoriis profesori (mis mowafeta shoris iyo s. taneevi). peterburgshi xshiri mogzaurobis dros urtiertoba hqonda „mdzlavri jgufis“ wevrebtan. moskovis periodis umtavresi nawarmoebebia: 3 simfonia (m.sh. „zamtris ocnebebi“, 1866), simfoniuri uvertiura-fantazia „romeo da julieta“ (1869), simfoniuri fantaziebi „qarishxali“ (1873) da „francheska da rimini“ (1876), I safortepiano koncerti (orkestrtan ertad) (1875), „melanqoliuri serenada“ violinosa da orkestrisatvis (1875), 3 simebiani kvarteti (1871, 1874, 1876), operebi „voevoda“ (1868), „undina“ (1869), „oprichniki“ (1872), „mchedeli vakula“ (1874, me-2 redaqcia - „qoshebi“, 1885), baleti „gedis tba“ (1876), musika a. ostrovskis piesa „tovlis qalisatvis“ (1873), safortepiano piesebi (m.sh. cikli „weliwadis droni“, 1876), romansebi da sxv.
1877 wels petre chaikovski sazgvargaret gaemgzavra. aq daasrula me-4 simfonia (1876-1877) da opera „evgeni onegini“ (1877-1878). 1885 wlamde metwilad cxovrobda sazgvargaret (shveicaria, italia, safrangeti). 1885 wlidan chaikovski damkvidrda moskovtan axlos (1892 wlidan klinshi) da gaanaxla musikalur-sazogadoebrivi mogvaweoba, am wlebshi misma shemoqmedebam msoflio agiareba moipova. 1893 wels petre chaikovskis mienicha kembrijis universitetis musikis doqtoris sapatio wodeba.

chaikovski gardaicvala sanqt-peterburgshi 1893 wlis 6 noembers, tavisi meeqvse, „patetikuri“ simfoniis premieridan mecxre dges. tavisi inovaciurobis da uzarmazari emociurobis gamo igi publikam chumi gaugebrobit miigo. simfonia meored daukres misi gardacvalebidan oc dgeshi da auditoriam igi ufro ketilad miigo. dgeisatvis „patetikuri“ itvleba chaikovskis ert-erti sauketeso namushevrad.
tradiciulad chaikovskis sikvdils miaweren qoleris epidemias, romelic mashin qalaqshi mdzvinvarebda. tumca alternatiuli versiit itvleba rom tavi moikla.

1886-1890 ww. petre chaikovski xutjer iyo saqartveloshi. misi sauketeso operebi mis sicocxleshive daidga tbilisis saopero teatris scenaze. tbilissa da borjomshi dawera chaikovskim saorkestro siuita „mocartiana“, „seqsteti“, „mogonebebi florenciaze“, aq mushaobda balet „mdzinare mzetunaxavze“.
chaikovski imyofeboda borjomshi 13/25 ivnisidan 6/18 ivlisamde, 1887 wels, dzma anatolistan ertad. eqimis rchevit is darcha borjomshi janmrtelobis gamoketebistvis. is warmatebulad mushaobda me-4 suita „mocartiana-s“ gaorkestrebaze. da daasrula bolo ori nawarmoebis otxi nawilidan. man aseve dawera sagundo nawarmoebi „Бпажен, кто улыбается“ da gaaketa seqsteti Souvenir de Florence-s chanawerebi.
borjomidan wamosvlis shemdeg werda: „chemi azit, es aris ert-erti yvelaze lamazi adgili msoflioshi“.
http://youtu.be/ItSJ_woWnmk

http://youtu.be/QxHkLdQy5f0

http://youtu.be/7_WWz2DSnT8

http://youtu.be/9rJoB7y6Ncs
[Pasuxi][Cit]|
[ like 2 ]
2. heretique (Off)
[ 07 Oct 2013, 16:26 ]
ert-erti sayvareli kompozitori chemi .guli.
[Pasuxi][Cit]|
3. ***MaLeNa*** (Off)
[ 07 Oct 2013, 16:27 ]
klasikuri musikis dge gvaqvs forumshi :)

"gedebis tba" shtambechdavia.

momwons chaikovskis mshvidi, harmoniuli, sulshi chamwvdomi melodiebi.
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას