ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
57. ikuna (Off)pm
[ 07 დეკ 2009, 18:30 ]
Sandra,nu mashineb ganvikurnebi aucileblad,ise ro ar ganikurnos magram ro vimkurnalo ramden xans vicocxleb?
[პასუხი][ციტირება]|
58. imhotep (Off)pm
[ 07 დეკ 2009, 18:39 ]
ikuna, tu imkurnaleb 100 weli icocxleb. tu ar imkurnaleb 99. gaachnia zogad mdgomareobas. sheidzleba amagam gvidzlismieri koma dagemartos. sashualod 5000 dagijdeba. tu rame programashi chagsves ufaso iqneba. sazgvargaret dazgveva tu gaqvs ufasoa mkurnaloba. zustad verafers getyvit. eqimma unda gagsinjos, analizebi da gamokvlevebi gaiketo. ase mkitxaobas daemgvana es saubari. aq vanga ki namdvilad aravinaa. midi saavadmyofoshi. sheidzleba hepatiti ar gaq da nagvlis bushti gawuxebs, an kuchqvesha jirkvali, an sxva.
[პასუხი][ციტირება]|
59. ikuna (Off)pm
[ 07 დეკ 2009, 18:44 ]
Imhotep,madloba xo vapireb eqimtan misvlas da analizebis gaketebas tumca cota meshinia.
[პასუხი][ციტირება]|
60. Doctor (Off)pm
[ 07 დეკ 2009, 20:10 ]
Hepatitis shemdegi formebi arsebobs A, B, D, C, E. Aqedan yvelaze xshiria da epidemiuri tvalsazrisit sashishia A, romelic mwvaved mimdinareobs, sikvdilianoba mcirea. B da C hepatiti zalze did zians ayenebs organizms, rac cirozshi gamoixateba da sabolood gvaqvs gvizlis ukmarisoba. D gvxvdeba mxolod B virustan kombinaciashi da daavadeba ufro veragad mimdinareobs, vidre B. Rac sheexeba hepatitis E viruss, is ufro gavrcelebulia afrikis kontinentze da A viruss waagavs klinikita tu gadacemis gzebit. . A da E gadaecema ziritadad fekalur-oraluri gzit, anu ganavlit dabinzurebuli sagnebit, sakvebit, wklita da sxva. B virusi yvelaze advilad gadaecema. sisxlit, placentis gavlit, sexis dros, sayopacxovrebo da kontaqturi gzitac ki. Gaufrtxildit tavs !!!
[პასუხი][ციტირება]|
61. ikuna (Off)pm
[ 08 დეკ 2009, 14:53 ]
Doctor, da b hepatiti tu ikurneba?
[პასუხი][ციტირება]|
62. ikuna (Off)pm
[ 09 დეკ 2009, 16:47 ]
gamarjobat mainteresebs tu sheizleba b hepatitis simptomebi 6-7 clis shemdeg ro agenishnos adamians,ramdenad iqneba sashishi mag shemtxvevashi da sabolood tu ganikurneba igi?
[პასუხი][ციტირება]|
63. ikuna (Off)pm
[ 09 დეკ 2009, 16:54 ]
mipasuxet vinmem...pliiz
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3...8,9,10,11,12,13
Gverdi:

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: natty (25), ninie (22), SEY (23)განცხადებები

img

TOP.GE