გზავნილი
1. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 30 Aug 2013, 23:51 ]
mogexsenebat am forumis yvelaze didi auditoria dakavebulia pornografiuli saitebis damzadebit gayidvit da iseti failebis gavrcelebit romelmac sheidzleba sabrtxe sheuqmnas mozardebs rogorc fizikur aseve fsiqologiur gavlenas. ase tu ise dges saqartveloshi naklebad kontrolirebadia eg sfero amitom minda warvadgino sisxlis samartlis kodeqsi romelsac itvaliswines saqartvelos kanonmdebloba.


muxli 255. pornografiuli nawarmoebis an sxva sagnis ukanonod damzadeba an gasageba
1. pornografiuli nawarmoebis, nabechdi gamocemis, gamosaxulebis an pornografiuli xasiatis sxva sagnis ukanonod damzadeba, gavrceleba an reklamireba, agretve aseti sagnit vachroba anda misi shenaxva gayidvis an gavrcelebis miznit, – isjeba jarimit an gamasworebeli samushaoti vadit or wlamde anda tavisuflebis agkvetit imave vadit.
2. winaswari shecnobit arasrulwlovnis gamosaxulebis shemcveli pornografiuli nawarmoebis shedzena, shenaxva, shetavazeba, gavrceleba, gadacema, reklamireba an elmisawvdomobis sxvagvari uzrunvelyofa, –isjeba jarimit an gamasworebeli samushaoti vadit or wlamde an/da tavisuflebis agkvetit vadit sam wlamde.
3. winaswari shecnobit arasrulwlovnis gamosaxulebis shemcveli pornografiuli nawarmoebis damzadeba an gasageba, – isjeba jarimit an tavisuflebis agkvetit vadit samidan xut wlamde.gaitvaliswinet zemot agnishnuli faqti da ecadet ar moxvdet gaugebrobashi. radganac ukve xdeba kontrolireba nebismieri saitebis da metic savaraudod ge domenis shemtxvevashi registratori maregulirebeli komisia xdeba.
[Pasuxi][Cit]|
2. adanali (Off)
[ 18 Sep 2013, 0:29 ]
dzaianac kai rodemde unda davabindzurot porno saitebit internet sivrces? ise imasac ki amboben rom programistuli jgufi yalibdeba romelic tavis jgufs legions uwodebs da brdzolas ucxadebs qartul porno saitebs ogont arvici ramdenad kanonieruli gzebit...
[Pasuxi][Cit]|
3. Lasha (Off)
[ 18 Sep 2013, 0:35 ]
aba ppirvel rigshi traki aswion da iset gigants motxovon eg rogoric magtia da msgavsi matni
amoigon pornografiuli arxebi :)
[Pasuxi][Cit]|
4. adanali (Off)
[ 18 Sep 2013, 0:43 ]
citata: Lasha sruliad getanxmebi
[Pasuxi][Cit]|
5. H A N I B A L I (Off)
[ 18 Sep 2013, 0:49 ]
kodeksis marto eg muxli ki ara dziritadi umravlesoba sakartveloshi magari dakidebulia ubralob mdzime muxli tu araa trakis gandzreva ezarebat .zloi.
[Pasuxi][Cit]|
6. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 21 Sep 2013, 14:49 ]
citata: H A N I B A L I arc esea. ubralod rodesac cota laiti shexeba mqonda veb gevrdebze mec ese megona magram exla dgeshi 3 jer mainc momdis shetyobineba rom chems serverze gantavsebul ramodenime momxamreblis saiti argvevs wesebs da xan masalis amogebas an anagrishis daxurvas mtXoven . ubralod yuradgeba ar miuqceviat dabal reitingul saitebze.


yofila shemtxveva rodesac tavad googlem momwera rom damexura angarishi an chemi ip daiblokeboda googles sisitemashi da eg yvealferi fishingis gamo xdeboda.

es tema mitom gavxseni rom sheidzleba vinme msxverpli agmochndes amitom ,namdvilad gasatvaliswinebelia
[Pasuxi][Cit]|
7. H A N I B A L I (Off)
[ 21 Sep 2013, 21:56 ]
citata: PaNaMa me sul sxva ram vigulisxme
[Pasuxi][Cit]|
8. Hazard (Off)
[ 03 Oct 2013, 20:04 ]
sainteresoa
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას