გზავნილი
1. A,N,R,I (Off)
[ 30 Sep 2013, 16:02 ]
soni ericsons aqvs paruli punqciebi. mat sanaxavad akripet >*<<*<*
da gaixsneba paruli meniu:
Service info- inpormacia teleponze.
Service test-teleponis sxvadasxva punqciebis shemocmeba.
Text labels-aq tavmoyrilia yvela is sityva, romelsac iyenebs tqveni teleponi.
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას