ციტატა:
AC MILAN ამბობს:
sxeulis gamokvleva qirurgiuli charevis gareshe
mecnierebisa da kompiuteruli teqnikis winsvlis wyalobit shesadzlebeli gaxda qirurgiuli charevis gareshe adamianis sxeulis gamokvleva. dges tanamedrove aparatebi imis shesadzleblobas idzleva, rom adamians skalpelis gamoyenebis gareshe dausvan diagnozi. rentgenis sxivebis garda, romelsac ukve 100 welze metia rac mimartaven, dges gamoiyeneba kompiuteruli tomografia (kt), pozitron-emisiuri tomografia (pet), birtvul-magnitur-rezonansuli tomografia (bmr), da ultrabgeriti gamokvleva, anu sonografia. rogor xdeba am metodebit organizmis gamokvleva? ra risk-faqtorebtanaa dakavshirebuli mati gamoyeneba da ra dadebiti mxareebi aqvs am metodebs?
rentgenis sxivebi
rogor xdeba am metodit organizmis gamokvleva? rentgenis sxivebi aris uxilavi sxivebi, romlebic warmoadgenen mokle eleqtromagnitur talgebs da aqvt gaumchvirvale sagnebshi shegwevis unari. rodesac sxeulis ama tu im nawilshi rentgenis sxivebi gaivlis, myari qsovili, magalitad dzvali, shtantqavs sxivebs da fotofirze misi mkafio, gia gamosaxuleba miigeba. am gamokvlevis metods radiografia ewodeba. fotofirze rbili qsovilebi muq nacrisfer chrdilebad aris gamosaxuli. rentgenis sxivebs chveulebriv iyeneben raime problemis gamosavlenad an daavadebis diagnozis dasasmelad, mat shoris kbilebis, dzvlebisa da gulmkerdis gamosakvlevad. rbili qsovilebi kargad rom gamoikvetos, eqimma pacientis sxeulshi sheidzleba sheiyvanos rentgenokontrastuli sashualebani. rentgenis sxivebi xshirad cifruli saxit gadascems monacemebs kompiuters da gamosaxuleba monitorze chndeba.
riski: dzalian cotaa imis albatoba, rom daziandes ujredebi da qsovilebi, magram dadebit mxareebtan shedarebit riski martlac umnishvneloa. fexmdzime qalebma, vidre rentgens gadaigeben, eqims unda sheatyobinon, rom orsulad arian. rentgenokontrastuli sashualebebis, magalitad iodis, gamoyenebam sheidzleba alergia gamoiwvios. ase rom, winaswar sheatyobinet eqims, tu iodze an zgvis produqtebze alergia gaqvt, romlebic iods sheicavs.
dadebiti mxare: rentgenis gadageba swrafad xdeba, chveulebriv umtkivneuloa, shedarebit iafi jdeba da advilad xelmisawvdomia. is dzalian efeqturia sardzeve jirkvlebis gamokvlevis dros da mashin, roca diagnozi sachqarodaa dasasmeli. rentgenis gadagebis shemdeg gamosxiveba ar rcheba organizmshi da, chveulebriv, mas gverditi movlenebi ar axasiatebs.
kompiuteruli tomografia
rogor xdeba am metodit organizmis gamokvleva? kompiuteruli tomografiis skanireba aris kvlevis ufro rtuli metodi, romlis drosac ufro didi intensivobit gamoiyeneba rentgenis sxivebi da, agretve, specialuri sensorebi. pacients awvenen magidaze, romelsac shemdeg atavseben aparatis milshi. gamosaxulebebi warmoiqmneba gamosxivebis shedegad warmoqmnili uamravi viwro sxivebita da deteqtorebis gamoyenebit, romlebic pacientis garshemo 360 gradusit trialebs. es procesi imis msgavsia, rom puri davchrat txel nachrebad da shemdeg satitao nachers surati gadavugot. kompiuteri ertad krebs gadagebul suratebs da eqims shesadzlebloba edzleva, rom kargad dainaxos pacientis shinagani organoebis titoeuli detali. dges uaxlesi aparaturis gamoyenebit sxeulis gasashuqeblad sachiro agar aris mravali calkeuli suratis gadageba. nacvlad amisa, organizmis gamosakvlevad ketdeba spiraluri kompiuteruli tomografiis skanireba, ris shedegadac gadagebuli suratebi mushavdeba kompiutershi. es dzalian achqarebs gamokvlevis process. ramdenadac kompiuteruli tomografiis skanireba detalur informacias idzleva organizmis shesaxeb, am metods xshirad mimartaven mkerdis, muclis grusa da chonchxis gamosakvlevad, agretve simsivnis diagnozis dasasmelad da ama tu im daavadebis agmosachenad.
riski: kompiuteruli tomografiis skanirebis dros pacienti chveulebriv gamosxivebis imaze did dozas igebs, vidre es rentgenis sxivebit gashuqebisas xdeba. aseti dasxivebis dros arsebobs simsivnis gachenis mcire, magram mnishvnelovani riski. pacienti unda dafiqrdes, ugirs tu ara am metodis gamoyeneba. zog pacients alergia aqvs rentgenokontrastuli sashualebebis mimart, romlebic chveulebriv iods sheicavs. zogierts shesadzloa tirkmlebic ki dauziandes. tu is dedebi, romlebsac chvili bavshvebi hyavt, rentgenokontrastul sashualebebs gamoiyeneben, sheidzleba umjobesi iyos, rom mat 24 saatis ganmavlobashi bavshvs dzudzu ar moawovon.
dadebiti mxare: kompiuteruli tomografiis skanireba umtkivneulo da arainvaziuria. am metodis gamoyenebit miigeba organizmis detaluri monacemebi, romlebic kompiutershi samganzomilebian gamosaxulebebs qmnis. skanireba sakmaod swrafad da advilad xdeba. misi gamoyenebit eqims sheudzlia dainaxos, aqvs tu ara pacients raime shinagani dazianeba. kompiuteruli tomografia uaryofitad ar moqmedebs kardiostimulatorze an sxva msgavs aparatebze.
pozitron-emisiuri tomografia
rogor xdeba am metodit organizmis gamokvleva? pozitron-emisiuri tomografiis chasatareblad organizmshi shpricit shehyavt radioaqtiuri nivtiereba, romelic gajerebulia organizmis bunebriv naertshi, umeteswilad glukozashi. am dros qsovilidan warmoqmnili pozitronebis — dadebitad damuxtuli nawilakebis — shedegad miigeba gamosaxuleba. pozitron-emisiuri tomografiis dros simsivnuri ujredebi imaze met glukozas shtantqavs, vidre es sachiroa janmrteli ujredistvis. amgvarad, simsivnuri ujredebi tavisken miizidavs didi raodenobit radioaqtiur nivtierebas. am dros dazianebuli qsovili asxivebs didi raodenobit pozitronebs, romlebic sabolood warmodgenilia sxvadasxva ferit an sxvadasxvagvari simkvetrit.
mashin roca, birtvul-magnitur-rezonansuli da kompiuteruli tomografiuli skanirebit fiqsirdeba organoebisa da qsovilebis forma da struqtura, pozitron-emisiuri tomografiis meshveobit adreul etapzeve xdeba imis gamovlineba, tu rogor funqcionirebs isini. sheidzleba moxdes pozitron-emisiuri tomografiisa da kompiuteruli tomografiis kombinireba, rac, ertad agebuli, ufro detalur surats warmoqmnis. pozitron-emisiurma tomografiam sheidzleba mcdari shedegebi achvenos, tu pacients skanirebamde ragac periodit adre sachmeli aqvs nachami an diabetis gamo sisxlshi shaqris done normaze magalia. imis gamo, rom radioaqtiuri nivtiereba dzalian cota xans rcheba organizmshi, mnishvnelovania, rom skanireba maleve moxdes.
riski: ramdenadac radioaqtiuri nivtiereba dabali dozit gamoiyeneba da misi moqmedeba xanmoklea, shesabamisad gamosxivebac dabalia. da mainc, man sheidzleba uaryofitad imoqmedos nayofis ganvitarebaze. amgvarad, fexmdzime qalebma tavianti mdgomareobis shesaxeb unda acnobon eqimsa da momsaxure personals. agretve, sheidzleba sachiro gaxdes, rom gatxovilma qalebma sisxlis an shardis analizi aigon, rata daadginon, arian tu ara fexmdzimed. tu pozitron-emisiuri tomografia kompiuterul tomografiastan ertad ketdeba, mashin is riskic unda iqnes mxedvelobashi migebuli, rac tan axlavs kompiuteruli tomografiis skanirebas.
dadebiti mxare: pozitron-emisiuri tomografiis dros chans ara mxolod organoebisa da qsovilebis forma, aramed isic, tu rogor funqcionireben isini. aseti saxit skanireba imis shesadzleblobas idzleva, rom problema jer kidev manamde iqnes agmochenili, vidre is kompiuteruli tomografiisa da birtvul-magnitur-rezonansuli skanirebis dros gamovlindeba.
birtvul-magnitur-rezonansuli tomografia
rogor xdeba am metodit organizmis gamokvleva? birtvul-magnitur-rezonansuli tomografiis dros gamoiyeneba dzlieri magnituri veli, radio-talgebi (da ara rentgenis sxivebi) da kompiuteri. am metodis gamoyenebit suratebze shreebad chans yvela shinagani organo. amis wyalobit, eqimebs sheudzliat detalurad gamoikvlion sxeulis organoebi da daadginon, ra daavadeba schirs adamians, risi gansazgvrac sxva aparatebis gamoyenebit sheudzlebeli iqneboda. magalitad, birtvul-magnitur-rezonansuli aparati ert-ertia im ramdenime aparatidan, romelsac sheudzlia, daafiqsiros dzvlebis shignit motavsebuli rbili qsovilebi, magalitad tvini.
chveulebriv, gashuqebis dros pacienti mteli procesis ganmavlobashi aparatis milshi iyo motavsebuli. aset dros zogi klaustrofobias ganicdida. aseti pacientebis interesebis gatvaliswinebit gasul wlebshi shesadzlebeli gaxda birtvul-magnitur-rezonansuli tomografiis gadageba ise, rom sachiro agar aris milshi pacientis motavseba. gamosakvlev otaxshi ikrdzaleba iseti nivtebis shetana, rogoricaa kalami, saati, samkaulebi, tmis samagri, sakredito baratebi tu sxva msgavsi sagnebi.
riski: tu birtvul-magnitur-rezonansuli tomografiis gadasagebad pacients sheuyvanen rentgenokontrastul sashualebebs, dzalian cotaa imis albatoba, rom aman alergia gamoiwvios. amastan dakavshirebuli riski imaze naklebia, rasac iwvevs iodze damzadebuli nivtiereba, romelic organizmshi rentgenisa da kompiuteruli tomografiis gadasagebad shehyavt. birtvul-magnitur-rezonansuli tomografiis dros sxva raime gverditi movlenebi ar dafiqsirebula. tumca unda aginishnos, rom am dros dzlieri magnituri veli iqmneba. amitom im pacientebs, visac kardiostimulatori tu msgavsi ram aqvs chadgmuli, an motexilobis adgilze raime litoni udgat, sheidzleba birtvul-magnitur-rezonansuli tomografia ar chautardet. tu tqvenc aseti mdgomareoba gaqvt da gircheven, rom birtvul-magnitur-rezonansuli tomografia chaitarot, aucileblad sheatyobinet amis shesaxeb tqvens eqims da momsaxure personals.
dadebiti mxare: birtvul-magnitur-rezonansuli tomografiis dros ar gamoiyofa saziano gamosxiveba. es metodi dzalian efeqturia dazianebuli qsovilis gamosavlenad, gansakutrebit mashin, tu aset qsovils dzvlebi faravs.
ultrabgeriti gamokvleva
rogor xdeba am metodit organizmis gamokvleva? ultrabgerit gamokvlevas agretve uwodeben ultrabgerit skanirebas anu sonografias. am dros sonarebi warmoqmnian bgerit talgebs, romlebic imdenad dabalia, rom mas adamianis yuri ver agiqvams. rodesac talgebi agwevs organos zedapiramde, sadac qsovili ufro myaria, warmoiqmneba eqos efeqti. am dros kompiutershi mushavdeba migebuli eqo da warmoiqmneba or an samganzomilebiani gamosaxuleba, sadac nachvenebia ama tu im organos sigrme, zoma, forma da simkvrive. dabali sixshiris talgebit shesadzlebeli xdeba organos grma adgilebis gashuqeba da gamokvleva; ultramagali sixshireebis sashualebit shesadzlebelia iseti organoebis sheswavla, rogoricaa tvali, an kanis shreebis gamokvleva. am metodis gamoyenebit shesadzloa dadgindes kanis kibos diagnozi.
umetes shemtxvevebshi gasinjva xdeba xelsawyoti, romelsac ewodeba transduseri. pacients specialur gels usvamen kanze da zed atareben transdusers im adgilebze, romlebic unda gamoikvlion. transduseri migebul monacemebs avtomaturad kompiuteris ekranze achvenebs. sachiroebis shemtxvevashi, patara zomis transdusers amagreben zondze, romlis meshveobitac ikvleven shinagan organoebs.
ultrabgeriti dopleruli gamokvleva afiqsirebs modzraobas da sisxlis nakadis mimoqcevas. es tavis mxriv shesadzlebels xdis, rom diagnozi daisvas ama tu im organoze an simsivnur warmonaqmnze, romelsac dzalian bevri sisxldzargvebi aqvs.
ultrabgeriti gamokvleva exmareba eqimebs, rom mravali saxis daavadebis diagnozi dasvan da gansazgvron ama tu im simptomis gamomwvevi mizezebi, iqneba es gulis sarqvelis problema tu mkerdis kibo. am metodis gamoyenebit shesadzlebelia imis gageba, tu rogori janmrteloba aqvs jerardabadebul bavshvs. meore mxriv, am metods aqvs shezguduli shesadzleblobebi, radgan ultrabgeriti talgebi gazshemcvel organoebze airekleba da sufta gamosaxuleba ar miigeba. amitom mas ar iyeneben muclis grus zogierti organos gamosakvlevad. garda amisa, ultrabgeriti gamokvlevis shedegad migebuli surati sheidzleba isetive magali xarisxis ar iyos, rogoric sxva teqnologiebis, magalitad radiografiis, gamoyenebis dros.
riski: ultrabgeriti gamokvleva usafrtxoa, tu is satanado saxit chautarda pacients. tumca am dros garkveuli energia gamoiyofa, ramac sheidzleba daazianos qsovili da shesadzloa nayofzec uaryofitad imoqmedos. amgvarad, fexmdzimobis periodshi ultrabgeriti gamokvlevis chatareba garkveul risktanaa dakavshirebuli.
dadebiti mxare: ultrabgeriti gamokvleva sakmaod gavrcelebuli metodia. is arainvaziuria da sxva gamokvlevebtan shedarebit iafia. es gamokvleva did dros ar sachiroebs.
wyaro.jw.org
- უკან