გზავნილი
9. B I B I (Off)
[ 18 Sep 2013, 22:29 ]
miuxedavad am yvelafrisa, adamianebi ganurchevlad sqesisa, vigebt alkohols xandaxan zomierad xandaxan am zomierebis migmac. Miuxedavad yvela zemot agnishnulisa, mainc ver cvlis am yovelives codna alkoholis moxmarebis machvenebels. Raga davmalo da amas arc yuradgebas vaqcev. Roca sachiroa da shemidzlia vsvam.
[Pasuxi][Cit]|
10. IDIOTEQUE [Mod] (Off)
[ 18 Sep 2013, 22:36 ]
მიუხედავად ამ ყველაფრისა ...ახლაც ალკოჰოლით გაჟღენთილი ვარ :)
[Pasuxi][Cit]|
11. heretique (Off)
[ 18 Sep 2013, 22:38 ]
aq ra, yvela mtvralia ? :) marto me mwyens etyoba :)
[Pasuxi][Cit]|
12. bZzziki (Off)
[ 18 Sep 2013, 23:10 ]
Ra Ari,yurdznis wvenzea aq laparaki Tu cianidze :D:D

Ra vi,miyvars wrupva me.


anu,vkvdebi Da ver vxvdebi?!
[Pasuxi][Cit]|
13. angel of death (Off)
[ 18 Sep 2013, 23:21 ]
Sauketeso antiseptiki (garedan :D )Cnobistvis alkoholi sheucvlelia tramvuli shokis dros. Mag dachrili jariskacebis shemtxvevashi :) amitomac daaqvt maragi yoveltvis- da ara imitom rom yvela lotia. (Arian gamonaklisebic :D ) yofila shemtxveva rom mas sicocxlec ki gadaurchenia.
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას