• ავტორი
    შეტყობინება

MEDICINA: kitxva-pasuxi

წერილი medik! » 01 თებ 2011, 18:46

adamianis janmrtelobis dacvis,daavadebata profilaqtikisa da mkurnalobis saqmeshi didi mnishvneloba aqvs farto sazogadoebis da eqimta shetanxmebul tanamshromlobas. Amisatvis sachiroa samedicino codnis miwodeba mosaxleobisatvis. Yovelma adamianma unda icodes, ra dziritadi gonisdziebebis gatarebaa sachiro daavadebis tavidan acilebisatvis.isic unda vicodet,rodis da vis mivmartot avadmyofuri movlenebis gamochenisas,rogor movuarot avadmyofs,rogor shevasrulot eqimis rcheva-darigebani. Amave dros yovlad !!! D A U SH V E B E L I A!!! Eqimis funqciebis tavis tavze ageba,sakutari tavistvis "diagnozis dasma" da tvitmkurnaloba,amas sheidzleba savalalo shedegi mohyves. P.S. Didad damdevt pativs,tu offtopebisgan sheikavebt tavs,gisment. . . :)


wina temis avtori Sandra
medik!
Chveniani

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 2440
დარეგისტრირებულია: 13 ივნ 2009, 19:58
მდებარეობა: Tbilisi state medical university

წერილი medik! » 01 თებ 2011, 19:46

Gisment. . . :)
medik!
Chveniani

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 2440
დარეგისტრირებულია: 13 ივნ 2009, 19:58
მდებარეობა: Tbilisi state medical university

წერილი S:ohglab).' » 01 თებ 2011, 19:54

Samedicino tvalsazrisi mainteresebs amis shesaxeb..ramdenad did saprtxes uqmnis chvens janmrtelobas dzilis sashualo,8 st iani normis 4 stamde dayvana?
S:ohglab).'
ava
 

წერილი medik! » 01 თებ 2011, 20:05

citata: BASEdzilis dros tvinis bioeleqtruli aqtivoba icvleba . Normashi gamis dzilis xangrdzlivoba 7-8 saatia,ise normis meryeoba sheidzleba 4-12Saats sheadgendes.
medik!
Chveniani

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 2440
დარეგისტრირებულია: 13 ივნ 2009, 19:58
მდებარეობა: Tbilisi state medical university

წერილი S:ohglab).' » 01 თებ 2011, 20:15

medik!, gaixare. .
P.s e.i mtavaria 4s agar chamovcde,da danarchens gadavitan rogorgac?? :D

p.s in p.s :D mere xo ar gamochndeba serioz. Problemebi amis gamo?? Rogr.fiqrobt?
S:ohglab).'
ava
 

წერილი medik! » 01 თებ 2011, 20:27

citata: BASEukve insomnias au udzilobas aqvs adgili.mas axasiatebr dzilis araadeqvaturi xangrdzlivoba da shomisunarianobis daqveiteba. Ra tqma unda, sxva daavadebis ganvitarebis safudzvelic sheidz5eba gaxdes. Magalitad- gastrointesninuri simptomebi gamoiwvios,peptiuri wyluli da a.sh.
medik!
Chveniani

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 2440
დარეგისტრირებულია: 13 ივნ 2009, 19:58
მდებარეობა: Tbilisi state medical university

წერილი S:ohglab).' » 01 თებ 2011, 20:31

Cota shemeshinda. . .:(

madloba a a a! ! !
S:ohglab).'
ava
 

წერილი medik! » 01 თებ 2011, 20:35

citata: BASEarafers,genacvale.nu geshinia. Ratom gaqvs dzili dargveuli?
medik!
Chveniani

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 2440
დარეგისტრირებულია: 13 ივნ 2009, 19:58
მდებარეობა: Tbilisi state medical university

წერილი S:ohglab).' » 01 თებ 2011, 20:42

medik!, am etapze dzaaalian dzvirpasi drois sachiroebidan gamomdinare!
udziloba mgoni ar mchirs,ubralod. . . . .

idzulebuli var dzils dro movparo :(
Daamata 2 cutshi:
Rom yvelapris gaketeba movaswro. . . Rac aucilebeli da sachiroa chemtvis. . .
S:ohglab).'
ava
 

წერილი medik! » 01 თებ 2011, 20:47

citata: BASEeg dzalian kargi,magram janmrtelobasac gafrtxileba unda.
medik!
Chveniani

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 2440
დარეგისტრირებულია: 13 ივნ 2009, 19:58
მდებარეობა: Tbilisi state medical university

შემდეგი.

დაბრუნება =>MEDICINA

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 1