• ავტორი
    შეტყობინება

SIAXLE MEDICINASHI

წერილი G a M e_O v E r » 23 ოქტ 2010, 00:37

AQ DAIWEREBA MEDICINIS YOVELGIURI AXALI AMBEBI,MEDICINIS DA FSIQOLOGIIS YOVELI AXALI DA VRCELI STATIIS AVTORI MIIGEBS 100-dan 200-s MONETAMDE,AN SHEIDZLEBA UFRO METIC
Last edited by G a M e_O v E r on 11 თებ 2011, 20:11, edited 2 times in total.
G a M e_O v E r
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3967
დარეგისტრირებულია: 01 აპრ 2010, 19:14
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი G a M e_O v E r » 23 ოქტ 2010, 01:14

WLINAXEVRIS GOGONAS GULI ORGANIZMIS GARESHE UCEMS

სურათი

virsavia mixitarianci 1 wlis da 5 tvisaa.mas guli,chveulebrivi adamianebis msgavsad,ara gulmkerdis grushi,aramed garet ucems.guls mxolod gamchvirvale kanis qsovili faravs.

rodesac tavidan mshoblebma axalshobili naxes, shoqshi chavardnen, tumca mogvianebit gairkva, rom gogona gadarcheboda, ubralod mas gansakutrebuli samedicino daxmareba daschirdeba. qalaqis sabavshvo saavadmyopos eqimebi ar malaven, rom msgavs shemtxvevas pirvelad waawydnen. specialistebi bavshvs diagnozsac ver usvamen.

სურათი

"mteli samedicino literatura da interneti gadavatvaliere, magram msgavsi veraperi vipove. chven bakulevis saxelobis centrs davukavshirdit, sadac gvitxres, rom aseti avadmyopebi dedamitsis zurgze erteulebi arian da titoeul matgans individualuri mkurnaloba schirdeba", - acxadebs eqimi dimitri niskovi.

moskovis bakulevis saxelobis samecniero centrshi gogonas pirveli operacia gauketes. operaciam warmatebit chaiara. meore operaciis chatareba mxolod ori wlis shemdeg iqneba shesadzlebeli - bavshvis gulma, shesadzloa, narkozs ver gaudzlos. jerjerobit ki virsavias mudmivi medikamentozuri mkurnaloba schirdeba, winaaghmdeg shemtxvevashi, bavshvi gaigudeba.

სურათი

dzviriani medikamentebistvis, romlebic gogonas schirdeba, ojaxs saxsrebi ar yopnis. wamlebi arc rusetis mtavrobis mier damtkicebul sicocxlistvis mnishvnelovani preparatebis siashi shedis. bavshvs medikamentozuri mkurnaloba kidev 7 tvis ganmavlobashi schirdeba, rac ojaxs mln rubli daujdeba.
Last edited by G a M e_O v E r on 23 ოქტ 2010, 01:24, edited 3 times in total.
G a M e_O v E r
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3967
დარეგისტრირებულია: 01 აპრ 2010, 19:14
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი medik! » 23 ოქტ 2010, 01:18

Plusi temas, dzalian kargi temaa.
medik!
Chveniani

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 2440
დარეგისტრირებულია: 13 ივნ 2009, 19:58
მდებარეობა: Tbilisi state medical university

წერილი G a M e_O v E r » 23 ოქტ 2010, 01:29

G a M e_O v E r
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3967
დარეგისტრირებულია: 01 აპრ 2010, 19:14
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი G a M e_O v E r » 24 ოქტ 2010, 00:48

HAITIZE QOLERAM 135 ADAMIANI SHEIWIRAhaitize gansakutrebit sashishi inpeqciuri daavadeba qolera gavrcelda. telekompania "bi-bi-si"-s inpormaciit, qoleram ukve sheiwira 135 adamiani, 1 500-ze meti ki inpicirebulia. inpeqcia dziritadad qveynis centralur regionebshia gavrcelebuli.

adamianis sicocxlistvis gansakutrebit sashishi inpeqciuri daavadeba qolera, dziritadad, wylisa da sakvebis dabindzurebit chndeba.

eqspertebis ganmartebit, kundzul haitize qoleris gavrceleba, mitsisdzvris shedegad idzulebit gadaadgilebul pirta banakebshi arsebulma arahigienurma pirobebma gamoitsvia.

ianvris tveshi kundzulze momxdari damangreveli miwisdzvrebis shedegad 250 000-ze meti adamiani daigupa 1,5 milioni ki usaxlkarod darcha.
G a M e_O v E r
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3967
დარეგისტრირებულია: 01 აპრ 2010, 19:14
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი G a M e_O v E r » 25 ოქტ 2010, 19:12

ALOYE IMUNITETS ADZLIEREBS

სურათი

daqveitebuli imuniteti mravali daavadebis mizezi xdeba, amitom masze zrunva aucilebelia, gansakutrebit zamtris win. profilaqtikistvis shegidzliat mcenareuli sashualebebi gamoiyenot. amjerad aloes dadebit tvisebebs gagacnobt.

aloe samkurnalo mcenareebis im umciresobas miekutvneba, romlebic mteli weli xelt gvaqvs. xalxshi mas aswlovanas uwodeben. udzvelesi droidan iarebis mosashusheblad da kanis daavadebebis samkurnalod iyenebdnen, tumca misi samkurnalo tvisebebi amit ar shemoifargleba.

imunitetis asamaghleblad da kenchovani daavadebebis samkurnalod kargia xorcsakep manqanashi gatarebuli aloes fotlebisa da taflis narevi (tanabari raodenobit). narevi dgheshi 3-jer, 1 sufris kovzi miighet chamamde naxevari saatit adre, tan 0,5 chiqa tbili, anadughari wyali daayolet. kursi - 3 kvira. atdghiani shesvenebis shemdeg procedura gaimeoret.

adre miichnevdnen, rom samkurnalo tvisebebi mxolod aloes samwlovan fotlebs hqonda. mecnierebma daadgines, rom asetive efeqts axali ylortebic idzleva. dghes aloes wvens profilaqtikuri miznit bevri ighebs. janmrteli adamianebic ki yovel dilit 1 sufris kovz aloesa da xilis wvenis narevs miirtmeven, magram frtxilad iyavit, mis preparatebs ukuchveneba aqvs orsulobis, ghvidzlis, naghvlis bushtis daavadebebis, sisxldenebis, cistitis da buasilis dros.
G a M e_O v E r
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3967
დარეგისტრირებულია: 01 აპრ 2010, 19:14
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი G a M e_O v E r » 27 ოქტ 2010, 20:54

TAFLI DA DZMARI TAVIS TKIVILS AYUCHEBS

სურათი

qronikuli tavis tkivilis dros, uwinares yovlisa, unda gaisinjot tvali, kuchi, tirkmlebi, ghvidzli da sinusuri wiaghebi. arsebobs qronikuli tavis tkivilis ramdenime tipi. zogierti matgani dakavshirebulia qronikul daavadebebtan, rogoricaa, magalitad, tirkmlebis daavadeba, zogi ki cnobilia, rogorc fsiqogenuri tavis tkivili. am shemtxvevashi avadmyofobis mizezia uaryofiti emociebi: shishi, sidzulvili, mghelvareba.

yvelaze ufro gamaghizianebelia shakiki. igi memkvidreobit gadaecema da, chveulebriv, awuxebs garkveuli fizikuri tipis adamianebs. ufro xshirad igi aqvt dzalian energiul, aqtiur, gansakutrebuli gonebrivi unarit dajildoebul adamianebs. isini dzalian emociurni, gulisxmierni arian, gamoirchevian nerviulobit, momtxovnelobit da pativmoyvareobit.

dzlieri qronikuli tavis tkivilis zogiert tips eqimebi ganixilaven, rogorc shakiks. namdvili, klasikuri simptomebi ki sakmaod taviseburia. tavisi tkivilis dawyebis win adamians gamoachndeba winaswari simptomebi. esaa sinatlis laqebis gaelveba tvalebshi, stkivat tavis cali mxare - sityva "migren" nishnavs tavis naxevars. xshirad vlindeba gulisreva da sachmlis monelebis moshliloba.

emociebi - shishi, mghelvareba - axdens shakikis provocirebas. asaktan ertad, saertod, shakikis shetevebi iklebs. rogorc wesi, 60 wlis asakidan shakiki qreba - albat, nawilobriv imis gamo, rom adamiani ufro mshvidi xdeba da uketesad egueba garemo pirobebs. ramdenadac bevri simptomi tan axlavs organizmis balansis darghvevas, upirveles yovlisa, mnishvneloba aqvs imis garkvevas, shardis romeli reaqciis dros mjhghavndeba shakiki. tu reaqcia mjhavea, shakiki naklebad ichens tavs da ufro sustadaa gamoxatuli. cxadia, unda davadginot shardis tute reaqciis gamomwvevi faqtorebi da shemdeg vipovot mati regulirebisa da tavidan mocilebis xerxebi.

sachiroa, yoveldghiurad ufro meti mjhava miighot! saxeldobr, vashlis dzmari, rac dadebit efeqts idzleva. bevr shemtxvevashi shakikis tavidan acilebas xels uwyobs tafli - yoveli chamis dros ori chais kovzi. tavis tkivilis shecherebis drosac unda shechamot erti sufris kovzi tafli, organizmi mas swrafad itvisebs. xshirad tavis tkivili yuchdeba taflis mighebidan naxevari saatis shemdeg. tu tavis tkivili ar mogexsnat, kidev erti sufris kovzi tafli shechamet, igi damamshvideblad moqmedebs organizmze da tavis tkivilsac shvelis.

xalxur medicinas shedegianad miachnia agretve shakikis mkurnalobashi vashlis dzmris gamoyenebis ert-erti wesi - ortqlis abazana. cecxlze dadgit jami, romelshic asxia vashlis dzmrisa da wylis tanabari narevi. daelodet, sanam nel dughils daiwyebdes. roca ortqli auva, tavi daxaret jamze da ase iyavit, sanam ortqli cotad tu bevrad intensiuri iqneba. ortqli 75-jer sheisuntqet, rogorc wesi, amis shemdeg tavis tkivili qreba. tu igi xelaxla agitydat, mashin orjer ufro susti iqneba. aset ortqlis abazanas sheudzlia, shecvalos tavis tkivilis abebi.
G a M e_O v E r
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3967
დარეგისტრირებულია: 01 აპრ 2010, 19:14
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი G a M e_O v E r » 29 ოქტ 2010, 19:06

limoni - universaluri mkurnali

სურათი

limons samkurnalo tvalsazrisit jer kidev sami atasi wlis win mimartavdnen. magalitad, sjerodat, rom es mcenare icavda shavi chirisgan da shveloda gvelis nakbenit dagesvlis shemtxvevashi. sheucvleli iyo iarebis da filtvebis daavadebebis, sxvadasxva shxamit mowamvlis dros. udzvelesi droidan limonit mkurnalobdnen suravands, difterias, siyvitlesa da sheshupebas.

dgheistvis limoni nebismieri adamianis racionis aucilebeli produqtia, mit umetes, gaciebis dros. moyvaruli mebagheebi limons saxlshi axareben. amtkiceben, rom citrusebis es warmomadgeneli saxlshi gansakutrebul mikroklimats qmnis da ojaxis wevrebi praqtikulad ar avaddebian gripita da sxva, gaciebit gamowveuli daavadebebit.

limoni mdidaria askorbinis mjhavit, amaghlebs organizmis medegobas sxvadasxva infeqciisadmi. misi wveni sheicavs A, B, D, PP vitaminebs, shaqars, limonis mjhavas. rbilobsa da kanshi aghmochenilia peqtinebi, fitoncidebi, eterzetebi, kaliumis, spilendzis marilebi da sxva mikroelementebi.

limonis wvens nishnaven cieb-cxelebis dros, wyurvilis mosaklavad da saerto mdgomareobis gasaumjobeseblad. aseve iyeneben organizmshi vitaminebis naklebobis, nivtierebata cvlis darghvevis, antebebis, shemcirebuli mjhavianobis fonze mimdinare gastritis, nikrisis qarisa da kenchovani daavadebebis dros. gazavebuli limonis wveni kargia zeda sasuntqi gzebis antebebis, anginis dros yelshi gamosavlebad. limonis wvenis wyalxsnarit kurnaven qronikul buasils. qlortan narevs ki iyeneben gangrenis samkurnalod. honoreis shemtxvevashi mimartaven limonis wvenisa da streptocidis narevs vaqcinis saxit. garegani moxmarebistvis limonis wveni inishneba kanis sokovani daavadebebisa da qavilis aghmosafxvrelad. is shedis mravali malamosa da losionis shemadgenlobashi, romeltac saxis kanis mosavlelad, chorflisa da pigmenturi laqebis mosacileblad iyeneben.

limoni fartod moixmareba dietoterapiashi. misgan amzadeben wvens, ualkoholo sasmelebsa da mravalgvar sakmazs dieturi kerdzebisatvis. shaqartan ertad moxarshuli limonis cedra aumjobesebs sachmlis monelebis process.
G a M e_O v E r
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3967
დარეგისტრირებულია: 01 აპრ 2010, 19:14
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი G a M e_O v E r » 04 ნოემ 2010, 12:27

espanetshi 10 wlis gogonam imshobiara

სურათი

espanetis samxretit, andalusiis raionis qalaq xeres-de-la fronterashi uprecendento shemtxveva moxda. 10 wlis gogonam bavshvi gaachina, - iuwyeba Metronews.ru.

qalaqis administracia sagonebelshia: jer gaurkvevelia bavshvze meurveobis uflebas vis mianicheben - dedas tu mis ojaxs.

bavshvi, romlis wonac 2 kg da 900 gramia fiziologiuri gzit daibada.

misi sqesi ar xmaurdeba.
chvilis deda msoflioshi yvelaze axalgazrda mshobiarea.

rac sheexeba bavshvis mamas, qalaqis socialuri samsaxuris informaciit, isic arasrulwlovania.
G a M e_O v E r
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3967
დარეგისტრირებულია: 01 აპრ 2010, 19:14
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი G a M e_O v E r » 04 ნოემ 2010, 12:30

wyali asuftavebs, aaxalgazrdavebs da ajansaghebs kans

სურათი

es sami mizezi ukve sakmarisia imistvis, rata gaicnobierot, ratom giyvart da gsiamovnebt ase dzalian abazanis migheba. nebismieri saxis abazana idzleva imis sashualebas, rom ganitvirtot, magram, ra tqma unda, abazanis mighebasac tavisi wesebi aqvs. girchevt gaiziarot da gaitvaliswinot kleopatras silamazis saidumlo:


1. ar aris rekomendebuli chamistanave banaoba.

2. sasurvelia, tu tbili abazanis mighebis shemdeg shedarebit gril wyals gadaivlebt.

3. abazanashi 10-15 wutze met xans nu gacherdebit.

4. nu ifiqrebt imasac, rom civi abazanebis migheba xels uwyobs organizmis gakajhebas, sheidzleba amgvari abazanis mighebam tirkmlebis tkivilebic gamoiwvios.

5. zedmetad cxeli abazana uaryofitad moqmedebs gulze.

6. chveulebrivi, higienuri abazanis mighebisas wylis temperatura ar unda aghematebodes 36 graduss, radgan ufro maghali temperatura uaryofitad moqmedebs nervul sistemaze, xolo 36 gradusis shemtxvevashi ki piriqit, nervuli sistema mshviddeba.
G a M e_O v E r
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3967
დარეგისტრირებულია: 01 აპრ 2010, 19:14
მდებარეობა: Tbilisi

შემდეგი.

დაბრუნება =>MEDICINA

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 0