• ავტორი
    შეტყობინება

FC BARCELONA - *AzulGrana* (:

წერილი Mateus » 20 აპრ 2010, 13:36

1899 wlis 29 noembers, shveicarielma emigrantma – hans gamperma, tertmet entuziasttan ertad kataloniis dedaqalaqshi, sadac fexburti jerkidev titqmis ucnobi sportis saxeoba iyo, chamoayaliba safexburto klubi “barselona”.
igi albat veraseodes warmoidgenda, tu ra didi samsaxurs gauwevda shemdgomshi msolfio fexburts misi es iniciativa. “barselonas” chamoyalibebidan as welze cota met xnis shemdeg klubi aramarto fexburtis, aramed zogadad sportis farglebsac gascda da waramtebit ganaxorciela idea, romelsac ewodeba “meti vidre klubi”

სურათი

“barselona” mteli msoflios masshtabit milionobit adamians aertianebs da ara mxolod sportuli tvalsazrisit, ar amed sazogadoebrivi, politikuri da kulturuli tvalsazirisitac. katalonieli xalxis dznelbedobis zhams “barselona” yoveltvis iyo tavisuflebis gamoxatuleba, romlis daxmarebitac katalonielebi mtels msoflios auwyebdnen, rom mat jer kidev sherchenili hqondat mattvis damaxasiatebeli tvisebebi. titqmis daarsebidan moyolebuli, “barselona” asocirdeba xalxze, gansakutrebit ki bavshvebze zrunvastan, ramac tavis ganvitareba 21–e saukuneshic hpova “iuniseftan” gaformebuli uprecedento xelshekrulebis saxit.

სურათი


mteli gasuli saukunis ganmavlobashi “barselonas” cxovrebashi ertmanets cvlidnen dideba da damcireba; brwyinvaleba da warumatebloba; istoriuli gamarjvebebi da samarcxvino marcxebi. magram, es yvelaferi klubs daexmara chamoyalibebuliyo misi gansakutrebuli tvisebebi da buneba, ritic “baeselona” dghesac gantqmulia mtels msoflioshi.
mteli istoriis ganmavlobashi, klubs hqonda gansxvavebuli epizodebi, rogoec sportuli, aseve socialuri tvalsazrisit. 1899–1922 wlebshi, klubis daarsebidan “Les Corts”–is ashenebamde, “barsa” iyo yvelaze gamoecheuli safexburto klubi barselonashi, radgan igi pirdapie asocirdeboda qalaqtan. shemdgomshi “barselona” gaxda kataloniis sauketeso klubi da igi aseve gaxda katalonieli xalxis tvitmyofadobis pirveli gamomxatveli.
Mateus
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 4697
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59
მდებარეობა: SOXUMI

წერილი Mateus » 20 აპრ 2010, 13:38

სურათი


1922–57 wlebshi, axali grandiozuli stadionis – “kamp nous” ashenebdamde, klubs, iseve rogorc mteli tavisi istoriis ganmavlobashi, kontrastuli periodi hqonda. klubis popularoba dghitidghe izrdeboda, radgan im dros zogadad fexburtis popularoba iyo dzalze mzardi da samoyvarulo donidan sportis es saxeoba sabolood gadadioda profesionalur doneze. garda amisa, im dros “barselonashi” tamashobdnen fexburtis iseti varskvlavebi, rogorebic iyvnen alkantara da samitie. am yvelafris gatvaliswinebit, im dros “barselonas” ukve hyavda daaxloebit 10,000 klubis wevri, rac mashindeli klubebisatvis namdvilad kargi machvenebeli iyo. magram, shemdgomshi sheqmnilma materialurma problemebma da espanetis samoqalaqo omis dros da mis shemdeg arsebulma politikurma mghelvarebam, klubi aidzula mteli energia seriozuli problemebis dadzlevashi daexarja, ert–erti aseti seriozuli problema ki gaxldat klubis prezidentis – xosep suniolis 1936 wels politikuri motivebis gamo mkvleloba. sunioli swored is pirovneba gaxldat, romemac chamoayaliba da ganavitara slogani “sporti da sazogadoeba”. magram, miuxedavad miuxedavad imisa, rom “barselonam” aset araert dartymas gaudzlo, klubma mainc sheinarchuna tavisi saxe da axali sportuli eris dawyebas daemtxva rogorc axali stadionis – “kamp nous” asheneba, aseve klubis istoriashi sauketeso fexburtelis, ungreli ladislau kubalas gamochena.

სურათი

1957–1974 wlebi
miuxedavad imisa, rom am periodis ganmavlobashi “barselona” arctu dzaan brwyinavda, klubis wevrta raodenoba mainc izrdeboda da martlia neli nabijebit, magram klubi mainc progresis gzas adga. swored am periods ukavshirdeba legendaruli fraza – “barsa metia, vidre klubi”, romelic klubis prezidentma, narcis de kaserasma warmotqva ert–ert sxdomaze. aghnishnul sxdomas ki udzghveboda agusti montali, romlis dzalisxmevis shedegadac “barsam” moaxerxa tavis istoriashi ert–erti udidesi pirovnebis – iohan kruifis shedzena.
Last edited by Mateus on 20 აპრ 2010, 13:44, edited 1 time in total.
Mateus
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 4697
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59
მდებარეობა: SOXUMI

წერილი Mateus » 20 აპრ 2010, 13:42

1974–1992 wlebi

სურათი

meoce saukunis 70–iani wlebis meore naxevari “barselonas” istoriashi axali eris dasawyisi gaxda. eris, romelsac tamamad shegvidzlia vuwodot xosep luis nuniesis era, prezidentisa, romelic klubis istoriashi tu sauketeso ara, ert–erti sauketeso prezidenti namdvilad iyo. nuniesma tavisi prezidentoba imit daiwyo, rom “nou kampis” stadions rekonstr uqcia chautara da igi msoflios ert–ert sauketeso stadionad aqcia. stadionis gafartoebas ara mxolod sportuli, aramed socialuri mnishvnelobac hqonda, radgan mtels evropas sheedzlo daenaxa, tu rogor afrialebda atiatasobit adamiani kataloniis dr oshas tribunaze. xosep nuniesis prezidentobis dros ukavshirdeba “barselonas” istoriashi kruifis rogorc fexburtelis da rogorc mwvrtnelis gabrwyinebac. swored kruifma chamoayaliba is legendaruli gundi, romelsac gulshematkivarma “ocnebis gundi” shearqva da romelmac klubis istoriashi pirvelad moipova chempionta ligis tasi 1992 wels.

Uemlidan Parizamde (1992–2006)

სურათი

aghnishnuli periodi, iseve rogorc “barsas” mteli istoria, cvalebadobit gamoircheoda. tu nuniesis prezidentobis dros yvelaferi kargad midioda, “barsas” shavi dgheebi daudga 2000 wels, rodesac klubis prezidenti xuan gaspari gaxda, xolo samwliani usaxuri moghvaweobis shemdeg gaspari idzulebuli iyo posti daetmo xuan laportastvis, romelic 2003 wels airchies prezidentad. gasparisgan gansxvavebit warmatebuli gamodga laportas prezidentoba “barselonastvis” – klubma daiwyo axali socialuri programebis ganvitareba, xolo klubis wevrta raodenobam 150,000 miaghwia. laportas prezidentoba gamosarchevi aris aseve sportuli tvalsazrisitac – pirveli sami wlis ganmavlobashi espanetis ori chempionati da chempionta liga, romelic “barselonas” fexburtelebma 2006 wels moipoves parizshi gamartul finalshi.
Mateus
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 4697
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59
მდებარეობა: SOXUMI

წერილი Mateus » 20 აპრ 2010, 13:43

სურათი

miuxedavad imisa, rom “barselonas” kataloniel xalxtan ertad uwevda brdzola ara mxolod gamarjvebebisatvis, aramed gadarchenistvisac, igi dghesdgheobitac msoflios ert–ert udiades klubad itvleba. shtambechdavia katalonielta mier mopovebuli titulebis raodenobac, msoflioshi arctu bevr klubs aqvs mopovebuli im raodenobis da xarisxis titulebi, rogorc “barselonas”. ertaderti mnishvnelovani saklubo jildo, romelic “barselonas” muzeumshi ar inaxeba, aris intekontinentalis tasi. samagierod klubis muzeumshi inaxeba chempionta ligis ori tasi, romlebic “barselonam” mxolod sakutari brdzolis xarjze moipova.
arda aghnishnuli tasebisa, “barselonas” kidev araerti evrotasi mougia. igi aris ertaderti espanuri klubi, romelsac yvela mnishvnelovani evroturniri aqvs mogebuli. “barselona” aseve aris tasebis mflobelta tasis rekordsmeni mopovebuli tasebis mxriv – “barsas” muzeumshi otxi tasebis mflobelta tasi inaxeba.
“barselonas” evropuli monagari amit ariwureba, katalonieta muzeumshi inaxeba aseve sami bazrobata tasi (uefas tasi) da ori evropis supertasi.
“barselonas” rekordsmeni aris espanetis samefo tasis gatamashebashic, romelic katalonielebma yvelaze metjer – 24–jer moiges.
espanetis chempionati iyo turniri, romelshi gamarjvebac “barselonas” yoveltvis uchirda, magram am mxriv gamonaklisi iyo 1990–iani wlebi, rodesac katalonielebma eqvsjer moaxerxes la ligas tasis tavszemot aghmartva, istoriis ganmavlobashi ki es 18–jer gaaketes

სურათი
Mateus
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 4697
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59
მდებარეობა: SOXUMI

წერილი Mateus » 20 აპრ 2010, 13:54

titulebi:

Espanetis Chempionati (21):

1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94,1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11

Espanetis tasi (25):

1909-10, 1911-12, 1912-13, 1919-20, 1921-22, 1924-25, 1925-26, 1927-28, 1941-42, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1956-57, 1958-59, 1962-63, 1967-68, 1970-71, 1977-78, 1980-81, 1982-83, 1987-88, 1989-90, 1996-97, 1997-98, 2008-09

Espanetis supertasi (8):

1983-84, 1991-92, 1992-93, 1994-95, 1996-97, 2005-06, 2006-07, 2009–2010

Espanetis ligis tasi (2):

1982-83, 1985-86

Chempionta liga (4):

1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11...


Tasebis mflobelta Tasi (4):

1978-79, 1981-82, 1988-89, 1996-97

Bazrobata Tasi (3):

1957-58, 1959-60, 1965-66

Evropis super tasi (3):

1992-93, 1997-98, 2009/10


Msoflio Chempionati (1):

2009-10

Kataloniis Chempionati (22):

1901-1902, 1904-05, 1908-09, 1909-10, 1910-11, 1912-13, 1915-16, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1929-30, 1930-31, 1931-32, 1934-35, 1935-36, 1937-38


Kataloniis tasi (6):

1990-91, 1992-93, 1999-00, 2003-04, 2004-05, 2006-07


Latin Cup (2):

1948-49, 1951-52

Eva Duarte Cup (3):

1948, 1952,1953

Martini & Rossi Trohpy (2)

1952,1953


Little World Cup (1)

1957

Joan Gamper Trophy (32)

1966,1967, 1968, 1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007

Teresa Herrera Trophy (5)

1948, 1951, 1972, 1990, 1993

Ramon de Carranza Trophy (3)

1961, 1962, 2005

Ciudad de Palma Trophy (5)

1969, 1974, 1976, 1980, 1981


Cup of the Pyrenees (4)

1910, 1911, 1912, 1913

Mediterranean League (1)

1937
Last edited by Mateus on 09 ივნ 2011, 19:14, edited 1 time in total.
Mateus
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 4697
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59
მდებარეობა: SOXUMI

წერილი Mateus » 20 აპრ 2010, 13:56

GUNDURI REKORDEBI

barselona aris ertaderti klubi, romelsac arcerti sezoni ar chaugdia evroturnirebis gareshe

sauketeso daswreba

120,000 mayurebeli. 1986 wlis 5 marti. chempionta tasis 1/4 finalis pirveli shexvedra. “barselona”–”iuventusi”.

tasebis mflobelta tasis yvelaze metgzis gamarjvebuli – 4

1979, 1982, 1989, 1997

bazrobata tasis (uefas tasi) yvelaze metgzis gamarjvebuli – 3

1958, 1960, 1966

espanetis tasis yvelaze metgzis gamarjvebuli – 25

espanetis chempionatis zedized mogeba – 4

1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94

espanetis chempionatshi gatanili yvelaze meti goli ert sezonshi – 1996–97

102 goli 42 tamashshi

espanetis chempionatshi gatanili yvelaze naklebi goli ert sezonshi – 1939–40

32 goli 22 tamashshi

espanetis chempionatshi gashvebuli yvelaze cota goli ert sezonshi – 1968–1969

18 goli 30 tamashshi

espanetis chempionatshi gashvebuli yvelaez meti goli ert sezonshi – 1941–42

66 goli 26 tamashshi

udidesi mogeba yvela turnirze – 0:18

makaias tasi: “taragona”–”barselona”, 1901 wlis 17 marti

udidesi mogeba amxanagur shexvedrebshi – 1:20

“smidli” (holandia)–”barselona”, 1992 wlis 6 agvisto

udidesi marcxi – 12:1

“atletiki”–”barselona”, 1931 wlis 8 tebervali, espanetis chempionati

udidesi waugebeli seria oficialur tamashebshi – 27 tamashi

1973–73 wlebis sezoni. 26 tamashi espanetis chempionatshi da erti uefas tasze. 1973 wlis 3 oqtombridan 1974 wlis 21 aprilamde

udidesi waugebeli seria espanetis chempionatshi – 26 tamashi

1973 wlis 7 oqtombridan (me–6 turi) 1974 wlis 21 aprilamde (31–e turi)

udidesi waugebeli seria espanetis chempionatshi sakutar moedanze – 67 tamashi

1973 wlis 4 martidan 1977 wlis 20 tebervlamde. sul 55 mogeba da 12 fre. 155 gatanili da 37 gashvebuli goli

udidesi mogebata seria espanetis chempionatshi – 14 tamashi

2005 wlis 22 oqtombridan 2006 wlis 29 ianvramde

udidesi mogebata seria espanetis chempionatshi sakutar moedanze – 39

1958 wlis 16 terbervlidan 1960 wlis 6 noembramde

zedized 36 tamashshi gatanili goli

1942 wlis 21 noembridan 1944 wlis 6 terbervlamde

sashinao shexvedrebshi zedized 88 tamashshi gatanili goli

1952 wlis wlis 10 tebervlidan 1958 wlis 19 ianvramde

udidesi mogeba espanetis chempionatshi sakutar moedanze – 10:1

“barselona”–”ximnastiki”, 1949 wlis 11 seqtemberi

udidesi mogeba espanetis chempionatshi gasvlaze – 0:8

“las palmasi”–”barselona”, 1959 wlis 25 oqtomberi

udidesi mogeba evroturnirebze sakutar moedanze – 8:0

“barselona”–”apoloni simasoli” (kviprosi), tasebis mflobelta tasi, 1982 wlis 15 seqtemberi

“barselona”–”matador puxovi” (slovaketi), uefas tasi, 2003 wlis 15 oqtomberi

udidesi mogeba evroturnirebze gasvlaze – 0:7

“hapoel beer sheva” (israeli)–”barselona”, uefas tasi, 1995 wlis 12 seqtemberi

udidesi mogebata seria evroturnirebze – 11 tamashi

2002–2003 wlebis chempionta ligis gatamashebis sezonshi

udidesi mogebata seria oficialur shexvedrebshi – 19 tamashi

2005 wlis 22 oqtombridan 2006 wlis 22 ianvramde. 13 tamashi espanetis chempionatshi; 3 chempionta ligashi; 2 espanetis tasze, 1 kataloniis tasze

udidesi mogebata seria gasvlaze – 13 tamashi

2008 wlis 21 seqtembridan 2009 wlis 11 ianvramde. 8 mogeba espanetis chempionatshi (sportingi, espanioli, atletiki, rekreativo, sevilia, viliareali, osasuna), 3 mogeba chempionta ligaze (shaxtari, bazeli, lisabonis sportingi), 2 mogeba espanetis tasze (benidormi, atletiko).

udidesi mogebata seria gasvlaze espanetis chempionatshi – 9 mogeba

2008-2009 wlebis sezonshi, “barsam” gasvlaze zedized daamarcxa sportingi, espanioli, atletiki, malaga, rekreativo, sevilia, viliareali, osasuna da rasingi.

espanetis chempionatis pirvel wreshi mopovebuli qulebi – 50 qula

2008-2009 wlebis sezoni.

erti wlis ganmavlobashi mopovebuli yvelaze meti tituli – 6 tituli

2009 wels “barselonam” moigo espanetis chempionati, espanetis tasi, espanetis super tasi, chempionta liga, evropis super tasi da msoflios saklubo chempionati.
Mateus
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 4697
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59
მდებარეობა: SOXUMI

წერილი Mateus » 20 აპრ 2010, 13:57

INDIVIDUALURI REKORDEBI

klubis istoriashi sauketeso bombardiri – paulino alkantara

357 goli 357 tamashshi

yvelaze meti goli ert sezonshi – klemente garsia

59 goli 50 tamashshi. 1921–22

yvelaze meti goli espanetis chempionatshi – sezar rodrigesi

195 goli 1942–55 wlebshi

zedized yvelaze met shexvedrashi golis gamtani – mariano martini

18 goli 10 tamashshi. 1943 wlis 14 tebervlidan 1943 wlis 3 oqtombramde

yvelaze meti goli evroturnirebze – rivaldo

31 goli. 25 chempionta ligaze, 5 uefas tasze, 1 evropis supertasze

yvelaze meti goli ert tamashshi – xuan gamperi

9 goli. “franko espanioli”–”barselona” 0:13. makaias tasi, 1901 wlis 10 tebervali. “taragona”–”barselona” 0:18. makaias tasi, 1901 wlis 17 marti. “barselona”–”klub X” 13:0. barselonas tasi, 1903 wlis 1 tebervali.

pichichis mflobelebi

mariano martini – 1942/43, 32 goli 23 tamashshi

sezar rodrigesi – 1948/49, 28 goli 24 tamashshi

kaietano re – 1964/65, 25 goli 30 tamashshi

karles reqsachi – 1970/71, 17 goli 28 tamashshi

hans krankli – 1978/79, 29 goli 30 tamashshi

enrike kasrto – 1980/81, 20 goli 30 tamashshi

enrike kastro – 1981/82, 26 goli 32 tamashshi

romario – 1993/94, 30 goli 33 tamashshi

ronaldo – 1996/97, 34 goli 37 tamashi

samuel eto’o – 2005/06, 26 goli 35 tamashshi

zamoras mflobelebi

xuan zambudio velasko – 1947/48, 31 goli 26 tamashshi

antoni ramaletsi – 1951/52, 40 goli 28 tamashshi

antoni ramaletsi – 1955/56, 24 goli 29 tamashshi

antoni ramaletsi – 1956/57, 35 goli 29 tamashshi

antoni ramaletsi – 1958/59, 22 goli 28 tamashshi

antoni ramaletsi – 1959/60, 24 goli 27 tamashshi

xosep manuel pesudo – 1965/66 – 15 goli 22 tamashshi

salvador sadurni – 1968/1969, 18 goli 30 tamashshi

migel reina – 1972/73, 21 goli 34 tamashshi

salvador sadurni – 1973/74, 22 goli 30 tamashshi

salvador sadurni – 1974/75, 19 goli 24 tamashshi

pedro maria artola – 1977/78, 25 goli 29 tamashshi

francisko chavier gonsales urutikoechea – 1983/84, 26 goli 32 tamashshi

andoni zubizareta – 1986/87, 29 goli 43 tamashshi

viqtor valdesi – 2004/05, 25 goli 35 tamashshi

klubis fexburtelebi, romlebmac moiges “oqros burti”

luis suaresi (1960), iohan kruifi (1973, 1974), xristo stoichkovi (1994), rivaldo (1999), ronaldinio (2005)

klubis fexburtelebi, romlebic “fifas” versiit wlis sauketeso fexburtelebi gaxdnen

romario (1994), ronaldo (1996), rivaldo (1999), ronaldinio (2004, 2005)

yvelaze didi dro golis gaushveblad – migel reina

824 wuti. 1972–73 wlebis sezoni. me–14 turis 53–e wutidan 23–e turis 67–e wutamde

yvelaze meti tamashi klubshi – migel bernando bianketi (”migeli”

664 tamashi. 1973–1989

yvelaze meti tamashi espanetis chempionatshi – migel bernando bianketi (”migeli”

391 tamashi. 1972–1989

yvelaze meti tamashi evroturnirebze – migel bernando bianketi (”migeli”

85 tamashi. 15 chempionta ligaze, 24 tasebis mflobelta tasze, 42 uefas tasze, 4 evropis supertasze

yvelaze axalgazrda fexburteli – paulino alkantara

15 wlis, 4 tvis da 18 dghis. debiuti – 1912 wlis 25 tebervali. “barselona”–”katala” 9:0. kataloniis chempionati. alkantaram gaitana 3 goli

yvelaze meti sezoni mwvrtnelad – jek grinveli

9 sezoni (1917–24, 1931–33

zedized yvelaze meti sezoni mwvrtnelad – iohan kruifi

8 sezoni (1988–96)
Mateus
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 4697
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59
მდებარეობა: SOXUMI

წერილი Mateus » 20 აპრ 2010, 13:59

xodaaa :) dghes DiDi dghea. chempionta ligis 1/2 finalis pirveli shexvedra interi-barcelona

dghevandeli shexvedra me vpikrob iqneba sezonis 2009-2010 yvelaze rtuli, urtulesi.
Mateus
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 4697
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59
მდებარეობა: SOXUMI

წერილი Stalker » 20 აპრ 2010, 14:04

Gilocavt bratci axal temas .stal.
Dagmasvlas gisurveb :D
Stalker
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3709
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 20:29

წერილი Mateus » 20 აპრ 2010, 14:06

rac ar unda dabla daeshvas barca, Reali mainc mudam eyoleba nizhe poyasa .yes.
Mateus
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 4697
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59
მდებარეობა: SOXUMI

შემდეგი.

დაბრუნება =>UCXOURI PEXBURTI

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 0