• ავტორი
    შეტყობინება

tavis movlis sashualebebi

წერილი Sandra » 30 დეკ 2009, 09:59

tavis movlis sashualebebi, kremebi, nigbebi da a.sh. ikenebt mat? tu ikenebt romels da ratom? romel parfumerul firmas andobt tavis movlas? tu naturaluri sashualebebi girchevniat? mokled temis shinaarsi gasagebia mgoni, xoda visaubrot ))
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

წერილი Sandra » 30 დეკ 2009, 10:08

me piradad regularulad ar vuvli saxis kans, martalia kargi kani maqvs, magram movla mainc chirdeba albat .ravi. daaxloebit tveshi ertxel vikeneb gamcmend skrabs, upiratesobas chistaia linias produqcias vanicheb, naturaluria da fasic xelmisacvdomi ))
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

წერილი M.r_LuKa » 30 დეკ 2009, 10:09

c
Last edited by M.r_LuKa on 10 აპრ 2011, 15:41, edited 1 time in total.
M.r_LuKa
User

ava
 
წერილები: 92
დარეგისტრირებულია: 11 დეკ 2009, 23:11
მდებარეობა: tB

წერილი Sandra » 30 დეკ 2009, 10:10

sxva kremebs ar vikeneb, ramdenime dgis cin niveas produqciis nimushebs arigebdnen, erti mec shemxvda da exla vsinje "nivea visage young"-is damatenianebeli kremi, agtacebuli ar var, magram sasiamovnoa :) saxis kanistvis sxva arafers vikeneb, mit umetes
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

წერილი Sandra » 30 დეკ 2009, 10:13

Ar mjera rom kitris kani da a.sh. rame efeqts momcems :D
SNAIPER, ratom? piriqit, dzalian sasiamovnoa adamiani tavs rom uvlis, marto gogoebistvis ar gaxsnila es tema da mixaria ert-erti pirveli posti bichs rom ekutvnis .yes. samagalitoa namdvilad .kaia.
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

წერილი M.r_LuKa » 30 დეკ 2009, 10:15

Sandra, xo nu eg me vici magram is rom zogi imas ipiqrebs rac davwere vici rom shenc ici:)
M.r_LuKa
User

ava
 
წერილები: 92
დარეგისტრირებულია: 11 დეკ 2009, 23:11
მდებარეობა: tB

წერილი Sandra » 30 დეკ 2009, 10:18

:) rac sheexeba tavis kanisa da tmis movlas, arc aq var aqtiuri (ra tqma unda higiena da shampunebi ar igulisxmeba, amaze gvaqvs calke tema), xandaxan vikeneb balzams mshrali tmisatvis, roca vamchnev rom boloebi gamoshra. nigbebi ar micdia jer samcuxarod.
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

წერილი Online » 30 დეკ 2009, 10:37

Garnieris mkvebavs vxmarob,dz kargia chemi kanistvis,avonis dghis kremic momwons,zafxulshi miyvarss xilis nighabis gaketeba .mate4.
Rac sheexeba tmass,sanam grdzeli tma(dghevandel mdgomareobastan shedarebit :D) bolojamiebi mawuxebdnen :S bevri firmis sashvalebebi vcade,magram efeqti ar iyo imxela,ramxelac am sashvalebata fasi :D ert dghesac maionezis wasma mircies,mec vcade .mate. Tmas bzinvareba,simsubuqe moemata
Online
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1110
დარეგისტრირებულია: 31 დეკ 2008, 00:29

წერილი Sandra » 16 იან 2010, 21:15

NIGBEBI
. Desert Rose... (On)[R]|[W]|[B]||[IP]
14 Ian, 18:27
zamTris xangrZlivi Tveebi – es namdvili gamocdaa Tmisa da kanisTvis. dabali temperatura da qari kans aSrobs da usicocxlos xdis, xels uwyobs kanze anTebebisa da qertlis warmoSobas. nu iCqarebT, SeiZinoT Zvirfasi kosmetika. kanis silamazis aRsadgen saSualebas samzareuloSi aRmoaCenT...

Tafli odiTganve sasargeblo nivTierebebisa da vitaminebis wyarod iTvleboda. is Seucvlelia saSinao kosmetikuri saSualebebis momzadebis drosac, niRbebis momzadebaSi. Taflis niRbebis gamoyeneba SeiZleba praqtikulad nebismier asakSi da nebismieri saxis kanisTvis. Taflis niRbebis gamoyeneba ar SeiZleba alergiis an saxeze gafarTobeli sisxlZarRvebis pirobebSi.
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

წერილი Sandra » 16 იან 2010, 21:16

Desert Rose... (On)[R]|[W]|[B]||[IP]
14 Ian, 18:28
niRbebis momzadebisas gamoiyeneba naturaluri Tafli da sxva ingredientebi: limonis wveni, kvercxis guli, glicerini, zeiTunis zeTi da sxva. niRbis dadebamde kani unda gaasufTavoT kosmetikuri rZis an gelis saSualebiT. aSkarad gamoxatuli efeqtis misaRebad saWiroa niRbebis gamoyeneba Semdegi kursiT, kviraSi 1-2 niRabi erTi Tvis ganmavlobaSi. survilisamebr Taflis niRbebis kursi SegiZlaiT gaimeoroT ori-sami Tvis Semdeg.
niRbebi mSrali kanisTvis
1. aiReT Tafli da zeiTunis zeTi Tanabari odenobiT, kargad aurieT erTgvarovani masis miRebamde, Semdeg gaaTbeT narevi wylis abazanaze 40°С-ze. winaswar momzadebuli marlis xelsaxocebi kargad daasveleT SemTbar narevSi, Semdeg ki saxeze daifineT niRbis msgavsad. 20 wuTis Semdeg aucilebelia saxe daisveloT qaRaldis xelsaxociT da gaiwmindoT losioniT spirtis gareSe.

2. erTmaneTSi aurieT 1 C.k. xaWo, 1C.k. Tafli da 1C.k. rZe an kefiri ise, rom erTgvarovani masa miiRoT da waisviT saxeze naxevari saaTiT. amis Semdeg CamoibaneT niRabi Tbili wyliT da gaiwmindeT saxe losioniT spirits gareSe.

3. daalbeT erTi naWeri Savi puri ramdenime wuTiT 20 ml. cxel rZeSi. Semdeg ki daamateT 1 s.k. Tafli, 10 wveTi A vitaminis zeTovani xsnari da 1 kvercxis guli. yvelaferi erTmaneTSi kargad aurieT, waisviT saxeze niRabi da gaiCereT 15-20 wuTi, amis Semdeg CamoibaneT igi Tbili wyliT.

4. erTmaneTSi aurieT 1C.k. Tafli, 1 s.k. naRebi da 1 kvercxis guli. waisviT narevi saxis kanze 20 wuTiT, amis Semdeg CamoibaneT Tbili wyliT.

5. aiReT 1 s.k. Tafli da amdenive zeiTunis zeTi, SeurieT 2 s.k. rZe da 1 ampula vitamini E. yvelafers kargad mourieT da waisviT niRabi saxis kanze 15-20 wuTiT, xolo Semdeg CamoibaneT Tbili wyliT.
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

შემდეგი.

დაბრუნება =>MODA...

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 0