• ავტორი
    შეტყობინება

hepatitebi

წერილი Sandra » 06 აპრ 2009, 16:42

hepatitebshi ertiandebian virusuli daavadebebi,gamocveuli A,B,C,D,E...hepatitis virusebit.isini gaecemian sxvadasxva gzit>
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

წერილი Sandra » 06 აპრ 2009, 16:49

>magalitad hepatiti A gadaecema fekalur-oraluri gzit,anu dabindzurebuli sakvebit,cklit,an chuchkiani xelebit,aseve haeris gzit
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

წერილი Sandra » 06 აპრ 2009, 17:00

hepatitebi aqtualuri temaa dges saqartveloshi,gansakutrebit B da C hepatitebi,ase rom tu rame kitxva dagebadot,ar mogeridot ;)
Last edited by Sandra on 25 ივლ 2009, 14:38, edited 1 time in total.
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

წერილი Miranda » 29 ივნ 2009, 10:06

Sandra, sabolood tu ikurneba?
Miranda
User

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 564
დარეგისტრირებულია: 19 ივნ 2009, 19:01

წერილი Ravic » 08 ივლ 2009, 22:38

miranda, A da B - ki da C - ara.
Ravic
Aqauri

ava
 
წერილები: 1527
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:34

წერილი medik! » 25 ივლ 2009, 10:40

Rogorc chemma ufrosma kolegam-sandram agni7na, arsebobs virusuli hepatitebis 7emdegi saxeebi: A, B, C, D, E, F, G. aqedan-D, F, G. Bolomde ar aris 7eswavlili da mati zedapiruli daxasiatebisgan tavs 7evikaveb...gagacnobt-A,B,C da E hepatitebs.,
medik!
Chveniani

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 2440
დარეგისტრირებულია: 13 ივნ 2009, 19:58
მდებარეობა: Tbilisi state medical university

წერილი medik! » 25 ივლ 2009, 11:05

<HEPATITI> <ETIOLOGIA: hepatiti A-s gamomwvevi miekutvneba pikornavirusebis jgufs, enterovirusebis gvars. Garemo7i 7edarebit gamdzle virusia, vidre sxva tipiuri enterovirusebi. Magalitad: 60¤ C-ze gacxelebas 12 saati udzlebs, 100¤-C-ze 5 wut7i igupeba, -20¤C-ze ki wlobit inaxeba. 7edarebit mgrdznobiarea mzis ultraiisferi sxivebis da sadezinfeqcio xsnarebis moqmedebisadmi. Cnobilia A virusis mxolod erti serologiuri tipi. EPIDEMIOLOGIA: infeqciis wkaroa, rogorc tipiuri (siyvitlit mimdinare), aseve uyvitlo da subklinikuri formit daavadebuli adamiani. Gadacemis meqanizmia fekalur-oraluri. Gavrcelebis gzebia: dabindzurebuli, wkali, sakvebi, sayofacxovrebo kontaqti. Varaudoben, infeqciis gadacemis shesadzleblobas parenteraluri gzitac. Hepatit-A-S axasiatebs sezonuroba(7emodgoma-zamtari). Ert wlamde asakis bav7vebi titqmis ar avaddebgan. Gansakutrebuli mimgebloba agini7neba 2-14 wlamde asak7i. Daavadebis gadatanis shemdeg rcheba myari postinfeqciuri imuniteti, ganmeorebiti daavadebis
medik!
Chveniani

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 2440
დარეგისტრირებულია: 13 ივნ 2009, 19:58
მდებარეობა: Tbilisi state medical university

წერილი medik! » 25 ივლ 2009, 11:28

Semtxvevebi dzalian i7viatia. KLINIKA: hepatiti A mimdinareobs dziritadad ori klinikuri formit: siyvitlit(msubuqi forma-70-80%, sa7ualo simdzimis-20-30%, mdzime-2-3%) da usiyvitlod. Mwvave cikluri mimdinareoba damaxasiatebelia 95-97%-Si, gaxangrdzlivebuli-3-4%-Si, qronikuli mimdinareoba da letaruli gamosavali dzalian i7viatia. Daavadebis inkubaciuri periodia 7-50 dge(x7irad 15-30 dge). SIYVITLIT MIMDINARE FORMA: daavadebis am formit mimdinareoba7i gamoyofen or periods siyvitlis wina(anu sawyili) da siyvitlis periodi. Sawyisi periodi mwvaved iwyeba, umeteswilad (40-50%) gripozuli movlenebit, i7viatad ki dispefsiuri an astenovegetaturi sindromit. Sawyisi periodi 3-7 dge grdzeldeba. Gripozuli variantis 7emtxvevaph daavadeba iwyeba mwvaved, 7emcivnebit, magali temperaturit 38¤-39¤C-mde. Cxeleba 2-3 dge grdzeldeba. Avadmyofs ageni7neba tavis tkivili, artralgia(saxsrebis tkivili), mialgia(kuntebis tkivili), 7esadzlebelia hqondes surdo, tkivilis 7egrdzneba pir-xaxa7i. Mwevelebs ar aqvt
Last edited by medik! on 25 ივლ 2009, 13:56, edited 6 times in total.
medik!
Chveniani

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 2440
დარეგისტრირებულია: 13 ივნ 2009, 19:58
მდებარეობა: Tbilisi state medical university

წერილი Ravic » 25 ივლ 2009, 13:22

wigni daxure :D
Ravic
Aqauri

ava
 
წერილები: 1527
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:34

წერილი Ravic » 25 ივლ 2009, 13:27

medik!, virusi ramden gradusze kvdeba gasagebia, ager mindias ainteresebda dzalian. da 1 wlamde asakis bavshvebi ratom ar avaddebian, magas tu metyvi 5-s giwer, tu arada 3 :)
Ravic
Aqauri

ava
 
წერილები: 1527
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:34

შემდეგი.

დაბრუნება =>MEDICINA

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 0