ფორუმში აკრძალულია
1. Oftopi
nebismieri saxis werili ,romelic TemasTan kavSirSi ar aris da Seusabamoa.aseve smailebis gadametebuli gamoyeneba;
2. Spami
eleqtronuli werilis tipi, romelic igzavneba pirovnebis an kompaniis mier, mimRebis daukiTxavad da survilis gareSe;aseve mravaljeradi erTmaneTis identuri posti;
3. reklama
informacia gavrcelebuli nebismieri meTodiT, nebismieri formiT da xerxiT,nebismier TemaSi, mimarTuli forumelebis da sazogadoebis farTo masebisTvis,
reklamirebis obieqtis mimarT maTi yuradRebis mipyrobis da/an interesis gaRvivebis mizniT,romelic esaxureba mxolod pirad intersebs,rogorc komerciul,aseve sxva saxis interesebs;
4. Sheuracxyofa
nebismieri saxis Seuracxyofis miyeneba forumelis/administratoris mimarT;
5. Sareklamo bmulebi
bmulebis dadeba reklamis mizniT;aseve sxva saxis reklama;
6. Cenzura
ucenzuro gamonaTqvamebi;
7. Pornografia
pornografiis gavrceleba-propaganda.gamonaklis SemTxvevas warmoadgens,roca es dakavSirebulia literaturasTan an/da mecnierebasTan;
8. statusianta qmedebata ganxilva;
administraciis qmedebebis,gadawyvetilebis sajarod ganxilva;Temis gaxsna amave mizniT;
9. Dezinformacia
yalbi cnobebis gavrceleba;
10. Smailebis charbi raodenoba;
ikrZaleba smailebis gadametebuli gamoyeneba,yovelgvari datvirTvis gareSe.
11. Spami
ikrZaleba erTidaigive postebis ramdenjerme wera - spami an/da offtopi.
12. PM Shezghudva
momxmarebels romelsac Sezghuduli aqvs piradi postis (pm) gamoyeneba, Sesabamisad ekrZaleba sxva saxelis(nikis) meSveobiT piradi postis (pm) gamoyeneba.
13. Nikze Shezghudva
momxmarebels romelsac Sezghuduli aqvs forumSi wera, Sesabamisad ekrZaleba sxva saxeliT(nikiT) wera.
14. Administratoristvis monetebis an magaziis fasiani momsaxurebis motxovna
Forumshi akrdzalulia administratoristvis magaziis nebismieri fasiani momsaxurebis (Mag. Nikis shecvla/Nikze feris shecvla) ufasod motxovna. Amisatvis forumshi arsebobs monetebis sistema
15. alter. niki
forumshi akrdzalulia alternatiuli nikebis daregistrireba da gamoyeneba (garda gamonaklisi shemtxvevebisa: konkursebi tamashebi da a.sh)
16. Momxmareblis nikis/parolis usafrtxoeba
forumshi akrdzalulia piradi parolis sxva momxmareblistvis gadacema, aseve isjeba sxva momxmareblis nikshi sheghweva mflobelis daukiTxavad
კატეგორიები:
- ფორუმში აკრძალულია
- მომხმარებლის სახელი
- ფორუმში წერა
- თემის გახსნა
- სასჯელის სახეები
- წესები მოდერატორებისთვის
- ადმინისტრაცია
- FAQ